Headlines

Επενδύσεις, ανάπτυξη, ναι μεν αλλά…..

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 | Posted in , , ,

Της  Αν­τω­νί­α Μπού­ζα.
Η α­ναγ­και­ό­τη­τα συμ­μα­χι­ών εί­ναι προ­φα­νής για μί­α Χώ­ρα σαν την Ελ­λά­δα που γε­ω­πο­λι­τι­κά ευ­ρί­σκε­ται στο ε­πί­κεν­τρο των ζη­του­μέ­νων Α­να­το­λής και Δύ­σης.
Προ­νο­μι­ού­χα Χώ­ρα η Ελ­λάς α­πό πλευ­ράς φυ­σι­κού πλού­του, κλι­μα­το­λο­γι­κών συν­θη­κών, ε­δα­φο­λο­γι­κής μορ­φο­λο­γί­ας, υ­πε­δά­φους, φυ­σι
Προ­νο­μι­ού­χα, αλ­λά συγ­χρό­νως και ά­τυ­χη.
Δι­ό­τι δι­α­χρο­νι­κά η δι­χό­νοι­α που καλ­λι­ερ­γεί­ται τε­χνι­έν­τως α­πό οι­κο­νο­μι­κά κέν­τρα, τη βο­η­θεί­α και Ελ­λη­νι­κών κέν­τρων, η πλα­σμα­τι­κή ευ­η­με­ρί­α που μας έ­στρε­ψε σε μαλ­θα­κό­τη­τα και σε υ­στέ­ρη­ση α­να­ζή­τη­σης δη­μι­ουρ­γι­κών δι­ε­ξό­δων, σε συν­δυα­σμό με το υ­πάρ­χον μορ­φω­τι­κό ε­πί­πε­δο των Ελ­λή­νων, εί­ναι αι­τί­ες που μας ο­δη­γούν σε συ­νε­χή τρα­γι­κά λά­θη, σε έλ­λει­ψη ου­σι­α­στι­κών συμ­μα­χι­ών και ά­δο­λης και ά­ρι­στης εκ­με­τάλ­λευ­σης του πλού­του μας, προς ό­φε­λος της πα­τρί­δας.
Έ­τσι λαμ­βά­νον­ται α­πο­φά­σεις που δεν εί­ναι εύ­πε­πτες α­πό το λα­ό, που δι­α­τα­ράσ­σουν την εμ­πι­στο­σύ­νη του στους θε­σμούς και δη­μι­ουρ­γούν μο­νί­μως κα­χυ­πο­ψί­ες που στο τέ­λος δυ­να­μι­τί­ζουν τη ζω­ή ό­λων μας.
Ναι, να εκ­με­ταλ­λευ­θού­με τον πλού­το της πα­τρί­δας μας, να γί­νουν ε­πεν­δύ­σεις, να υ­πάρ­ξουν δου­λει­ές, αλ­λά ό­ταν υ­πάρ­χει η κα­χυ­πο­ψί­α ό­τι ε­ξυ­πη­ρε­τούν­ται με λε­όν­τει­ες συμ­φω­νί­ες τα συμ­φέ­ρον­τα των ε­πεν­δυ­τών και ό­χι της Ελ­λά­δος και του λα­ού, τό­τε υ­πάρ­χει α­να­βρα­σμός, ε­νώ η συσ­σώ­ρευ­ση τέ­τοι­ων πε­ρι­στα­τι­κών και η έλ­λει­ψη εμ­πι­στο­σύ­νης που α­πορ­ρέ­ει α­πό τα δι­α­σταυ­ρού­με­να πυ­ρά των πο­λι­τι­κών σχη­μα­τι­σμών της πα­τρί­δας μας ,α­μαυ­ρώ­νουν τις σω­στές και ει­λι­κρι­νείς προ­σπά­θει­ες.
Έ­να πα­ρά­δειγ­μα θα α­να­φέ­ρω: Για την ε­πέν­δυ­ση των Κα­να­δών στη Χαλ­κι­δι­κή, καί­τοι α­κού­σα­με για την α­νάγ­κη ε­πεν­δύ­σε­ων και την α­ξι­ο­ποί­η­ση του Ελ­λη­νι­κού πλού­του, κα­λό εί­ναι να γνω­ρί­ζουν οι ι­θύ­νον­τες πως αυ­τό, δεν έ­χει πε­ρά­σει θε­τι­κά στην κοι­νω­νί­α και ε­πι­βάλ­λε­ται για να μην υ­πάρ­χουν σκι­ές να δο­θούν πε­ραι­τέ­ρω στοι­χεί­α και ε­πε­ξη­γή­σεις.
Αυ­τό, δι­ό­τι εί­ναι εμ­φα­νής η α­ναν­τι­στοι­χί­α πώ­λη­σης-α­ξί­ας του υ­πό­γει­ου πλού­του που δη­μι­ουρ­γεί ε­ρω­τη­μα­τι­κά που προ­βλη­μα­τί­ζουν α­κό­μη και τους θι­α­σώ­τες των ε­πεν­δυ­τι­κών προ­σπα­θει­ών.
Δη­λα­δή πως η α­γο­ρά­στρια ε­ται­ρεί­α έ­δω­σε μό­λις 11.000.000,ε­νώ η χρη­μα­τι­στη­ρια­κή α­ξί­α έ­χει α­νέ­βει στα 2,5 δισ. και τα ε­κτι­μώ­με­να με­ταλ­λεύ­μα­τα εί­ναι 15.20 δις.
Τα λοι­πά που α­φο­ρούν το πε­ρι­βάλ­λον εί­ναι προ­φά­σεις και φυ­σι­κά η μό­νι­μη “ε­πω­δός” κυ­ρί­ως της Α­ρι­στε­ράς, που πλέ­ον κού­ρα­σαν το λα­ό , ό­ταν σε ό­λα τα ε­πεν­δυ­τι­κά σχέ­δια έ­χουν να πουν μο­νί­μως έ­να Ο­ΧΙ .
Την α­γω­νί­α δε, για τη δι­α­φύ­λα­ξη του πε­ρι­βάλ­λον­τος υ­πο­κρι­τι­κά και με στό­χο τα ε­κλο­γι­κά πο­σο­στά, κά­ποι­οι τη μο­νο­πω­λούν, ε­νώ φυ­σι­κά εί­ναι έ­να ζή­τη­μα, που αγ­γί­ζει ό­λους τους αν­θρώ­πους.
Πως θα ξε­φύ­γου­με ό­μως, α­πό τη μέγ­γε­νη της ύ­φε­σης αν δεν εκ­με­ταλ­λευ­τού­με ό­σους φυ­σι­κούς πό­ρους α­πλό­χε­ρα χα­ρί­στη­καν στην Ελ­λά­δα;
Αν δεν βρε­θεί η χρυ­σή το­μή, δη­λα­δή να μην κα­τη­γο­ρούν­ται κά­ποι­οι πως ξε­που­λούν και κά­ποι­οι δογ­μα­τι­κά να λέ­νε ό­χι σε ό­λα, ποι­νι­κο­ποι­ών­τας κά­θε προ­σπά­θεια, δυ­στυ­χώς δεν θα κά­νου­με τί­πο­τα και θα χά­σου­με κά­θε ευ­και­ρί­α α­νά­καμ­ψης α­ξι­ο­ποι­ών­τας τις δι­κές μας δυ­νά­μεις.
Ας αν­τι­δρά­σου­με δη­μι­ουρ­γι­κά στη μοί­ρα που χά­ρα­ξαν άλ­λοι για ε­μάς και με συ­νέ­νω­ση των δυ­νά­με­ων του Ελ­λη­νι­κού Έ­θνους, να κά­νου­με το θαύ­μα!
Μπο­ρού­με, αλ­λά πρέ­πει ν΄αλ­λά­ξου­με νο­ο­τρο­πί­α και να πι­στέ­ψου­με πως ε­κτός των α­κραί­ων θέ­σε­ων υ­πάρ­χει και η μέ­ση βα­τή ο­δός.
Ας μην ο­δη­γή­σου­με μό­νοι μας στην κερ­δο­σκο­πι­κή κι­νού­με­νη άμ­μο ό­λη την πα­τρί­δα μας και τις ζω­ές μας !
­κής ο­μορ­φιάς, θά­λασ­σας κ.α.

Έρχονται αλλαγές στην απόδοση του ΦΠΑ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Δύο εναλλακτικά σενάρια, προκειμένου να εφαρμοστεί νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ στο Δημόσιο από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής της χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ταυτόχρονη πληρωμή ενός ποσού της τάξεως των 10 ευρώ και την εξόφληση του υπολοίπου ποσού είτε σε δύο δόσεις είτε εφάπαξ. Η νέα ρύθμιση, που αναμένεται να προωθηθεί σύντομα στη Βουλή, αναμένεται να ισχύσει για τις φορολογικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Απριλίου 2013 και μετά.
Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στον ΦΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που έπεται της εκάστοτε φορολογικής περιόδου, πληρώνοντας μόνο 10 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό επιθυμούν. Για την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού εξετάζονται δύο προτάσεις: 1. Η πρώτη, η οποία είναι και η επικρατέστερη, προβλέπει να γίνεται εφάπαξ, χωρίς καμία προσαύξηση εντός των επομένων 10 ημερών, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα, που έπεται της φορολογικής περιόδου. 2. Η δεύτερη πρόταση προβλέπει να γίνεται σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα πρέπει να καταβληθεί εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της φορολογικής περιόδου, και η δεύτερη μέχρι το τέλος του επομένου μηνός. Όμως στην περίπτωση αυτή η δεύτερη δόση θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%. Σήμερα οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης είναι υποχρεωμένοι είτε να καταβάλουν εφάπαξ τον οφειλόμενο ΦΠΑ είτε να πληρώσουν μια προκαταβολή 40% και το υπόλοιπο 60% σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή 30% μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα και 30% μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα. Το ποσό καθεμιάς από τις δόσεις αυτές επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%. Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η υποχρέωση του φορολογούμενου να καταβάλει άμεσα, με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, τουλάχιστον το 40% του οφειλόμενου φόρου. Αντικίνητρο Η υποχρέωση αυτή λειτουργεί σήμερα για τουλάχιστον 250.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ως αντικίνητρο για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων. Οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπό το βάρος της κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας αποφεύγουν να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς δεν θέλουν να δώσουν άμεσα το 40% του ΦΠΑ.

Έπεσαν οι... μάσκες μετά την... υπεκ-φυγή Γκούμα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Μετά την... υπεκ-φυγή του Γιώργου Γκούμα με την παραίτησή του από την Προεδρία της ΕΤΑΠ ως επακόλουθο των συνθηκών που δημιούργησε, μια νέα... σελίδα ανοίγει ξανά για τον θεσμό με την αισιοδοξία πως μπορεί να βρει ισορροπία και το ρυθμό του, ώστε σε μια κρίσιμη περίοδο να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.
Πάντως, απέναντι στο χθεσινό... παραλήρημα του κου Γκούμα, αποκαλυπτικά ήταν τα όσα σημειώθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST. O Γραμματέας του Επιμελητηρίου Σωτήρης Σαραντέας και ο Δ/ντής της εφμερίδας ''Φωνή'' Θ. Τσαμούλης ανέλυσαν τις εξελίξεις με τον πρώτο να είναι καταπέλτης στα... επιμύθια του κου Γκούμα για το πώς συνεδρίαζε σε κλίμα ομοφωνίας η Δ.Ε., την... μάχη της καρέκλας που ''κέρδισε'' ο κος Γκούμας ''του τα δώσαμε όλα'' ότι ζήταγε, τις αλλοπρόσαλλες αναφορές του και τις δήθεν καταγγελίες κατά πάντων, και τον Θ. Τσαμούλη, να επικρίνει την στάση του μέχρι χθες προέδρου της ΕΤΑΠ τις... συμφωνίες που είχε κάνει, αλλά και τις... κινήσεις του όλο αυτό το διάστημα, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις του.

Υποψήφιος δήμαρχος στον δήμο Οιχαλίας ο Παναγιώτης Αλευράς;

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , ,

Οποιος παρακολουθεί προσεχτικά τα Μεσσηνιακά πράγματα θα έχει προσέξει την ιδιαίτερη προσοχή που δείχνει ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς στον δήμο Οιχαλίας.Με κάθε ευκαιρία ο κ.Αλευράς επισκέπτεται τον δήμο και τα δημοτικά διαμερίσματα.Τυχαίο; Καθόλου.Ολες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα.Ο αντιπεριφερειάρχης ετοιμάζεται να διεκδικήσει τον δήμο Οιχαλίας στις επόμενες δημοτικές εκλογές..Ούτως ή άλλως δύσκολα θα είναι πάλι αντιπεριφερειάρχης. Οι γνωρίζοντες τα δημοτικά του δήμου Οιχαλίας επισημαίνουν ότι έχει ιδιαίτερες πιθανότητες ο κ.Αλευράς να κερδίσει τις εκλογές.

Επιτάχυνονται οι απαλλοτριώσεις για τα δημόσια έργα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ρυθμίσεις για περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και άλλων έργων, με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων και την ενίσχυση της αγοράς, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκρυή στο επενδυτικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για τη δεύτερη δέσμη μέτρων προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, μετά τις ρυθμίσεις που έγιναν τον περασμένο Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μεταξύ άλλων, καταργήθηκε πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών για τη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θεσπίστηκε η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την κατάθεση προσφυγών σε διαγωνισμούς κ.ά. Μια από τις καινοτόμες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία προβλέπει ότι πριν από την κήρυξη απαλλοτρίωσης θα γίνεται υποχρεωτικά δημόσια πρόσκληση του Δημοσίου προς τον ιδιοκτήτη προκειμένου να συναινέσει στην εξαγορά του ακινήτου του από το Δημόσιο. Πρόκειται για διαδικασία που ακολουθείται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εξασφαλίζει τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους ιδιοκτήτες, αφενός ταχύτητα στην εκτέλεση της απαλλοτρίωσης και στην καταβολή της αποζημίωσης και αφετέρου αποφυγή της αβεβαιότητας που συνεπάγεται η δικαστική κρίση της αξίας του ακινήτου. Με τη ρύθμιση επιτυγχάνεται επίσης αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η εξαγορά, θα εφαρμόζεται η διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Οι λαϊκές επαναστάσεις μπορούν να νικήσουν!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,


25 martiou1Ε­πι­στο­λή των εκ­παι­δευ­τι­κών του ΠΑ­ΜΕ στους μα­θη­τές για την 25η Μαρ­τί­ου
Ί­σως έ­χεις βα­ρε­θεί να α­κούς συ­νέ­χεια για ε­πε­τεί­ους και γι­ορ­τές, ει­δι­κά σή­με­ρα που η πο­λι­τι­κή της συγ­κυ­βέρ­νη­σης ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ-ΔΗ­ΜΑΡ, της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης, του συ­στή­μα­τος των ε­φο­πλι­στών, των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­ών κά­νουν ε­πί­θε­ση στη ζω­ή σου και στην οι­κο­γέ­νειά σου. Κρά­τα ό­μως το ε­ξής: ό,τι ε­πί­θε­ση και να σου κά­νουν, δε θα στα­μα­τή­σουν πο­τέ να στο­χεύ­ουν στο μυα­λό σου. Γι’ αυ­τό σου λέ­νε ψέ­μα­τα και μι­σές α­λή­θει­ες και για την 25η Μαρ­τί­ου, ό­πως κά­νουν και για την 28η Ο­κτώ­βρη αλ­λά και για το Πο­λυ­τε­χνεί­ο.
Εί­ναι ώ­ρα να πού­με τα πράγ­μα­τα με το ό­νο­μά τους!Δεν σου κά­νει εν­τύ­πω­ση το γε­γο­νός ό­τι γι­ορ­τά­ζου­με την έ­ναρ­ξη της ε­πα­νά­στα­σης του 1821 στις 25η Μαρ­τί­ου ε­νώ ή­δη στις 23 Μάρ­τη του 1821 η Κα­λα­μά­τα και άλ­λα μέ­ρη της Πε­λο­πον­νή­σου εί­χαν α­πε­λευ­θε­ρω­θεί α­πό τους Τούρ­κους;
Η α­πάν­τη­ση εί­ναι ό­τι με δι­ά­ταγ­μα του 1838, δη­λα­δή 13 χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, ο­ρί­σθη­κε ε­θνι­κή γι­ορ­τή η μέ­ρα του Ευ­αγ­γε­λι­σμού για να ντύ­σουν την ε­πα­νά­στα­ση με θρη­σκευ­τι­κό μαν­δύ­α.Ό­μως η ε­πί­ση­μη Εκ­κλη­σί­α δεν ή­ταν υ­πέρ της Ε­πα­νά­στα­σης. Ό­ταν ο Πα­πα­φλέ­σας συ­ναν­τή­θη­κε με τον Πα­λαι­ών Πα­τρών Γερ­μα­νό για να του πει ό­τι ό­λα ή­ταν έ­τοι­μα για την ε­πα­νά­στα­ση, ο τε­λευ­ταί­ος άρ­χι­σε να τον βρί­ζει ό­τι εί­ναι α­πα­τε­ώ­νας. Ο Πα­λαι­ών Πα­τρών Γερ­μα­νός μά­λι­στα εί­χε πει: «Ας α­φή­σου­με τα παι­διά του Μω­ά­μεθ να α­πο­τε­λει­ώ­σουν τα παι­διά του Ρο­βε­σπι­έ­ρου»!Έ­νας α­πό τους κο­τζαμ­πά­ση­δες, δη­λα­δή τους έλ­λη­νες άρ­χον­τες της ε­πο­χής, εί­πε «κάλ­λιο οι Τούρ­κοι κι ο ρα­γιάς υ­πό­δου­λος, πα­ρά λεύ­τε­ρο έ­θνος με το λα­ό να’ χει δι­και­ώ­μα­τα»!
Εί­ναι ψέ­μα ό­τι ο Πα­λαι­ών Πα­τρών Γερ­μα­νός ύ­ψω­σε πρώ­τος τη ση­μαί­α της ε­πα­νά­στα­σης του 1821. Τη ση­μαί­α στην Πά­τρα την ύ­ψω­σε ο λα­ϊ­κός η­γέ­της Πα­να­γι­ώ­της Κα­ρα­τζάς, τον ο­ποί­ο δο­λο­φό­νη­σαν οι πρό­κρι­τοι της Πά­τρας.
Τι ση­μαί­νει αυ­τό;
Η ε­πα­νά­στα­ση του 1821 ή­ταν σύγ­κρου­ση με τον Ο­θω­μα­νι­κό Δε­σπο­τι­σμό και συν­δέ­ον­ταν με την α­πε­λευ­θέ­ρω­ση. Ό­λοι οι Έλ­λη­νες δεν ή­ταν υ­πέρ της ε­πα­νά­στα­σης. Μά­λι­στα υ­πήρ­χαν Έλ­λη­νες που ή­ταν μέ­ρος του Ο­θω­μα­νι­κού Συ­στή­μα­τος ε­ξου­σί­ας.
Στην ε­πα­νά­στα­ση του 1821 δεν πή­ραν μέ­ρος μό­νο ορ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί και Ελ­λη­νες το γέ­νος. Πή­ραν μέ­ρος, κα­τ’ αρ­χήν, οι λε­γό­με­νοι Φι­λέλ­λη­νες, α­πό το χώ­ρο της Δυ­τι­κής Ευ­ρώ­πης.
Ε­κτός α­πό τους Φι­λέλ­λη­νες, ω­στό­σο, πή­ραν μέ­ρος στις Πα­ρα­δου­νά­βι­ες Η­γε­μο­νί­ες και Βλά­χοι, Μολ­δα­βοί, Βούλ­γα­ροι, Αλ­βα­νοί, Σέρ­βοι, Τσιγ­γά­νοι, Ούγ­γροι, Πο­λω­νοί και άλ­λοι.

Σκαστός ο Νίκας για τις επαφές…. Σαμαρά με Αναστασόπουλο και Καφαντάρη

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Τελικά σαν τα αλλαντικά…”Νίκας”, που (ορισμένα) αποσύρονται από την αγορά, θα πάει ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Θα…αποσυρθεί από τη Ν. Δ, όχι ως ακατάλληλος, όπως όλοι περιμένουν, αλλά …μαραμένος…! Έχει …μαραθεί, από τον καημό του. Δεν είναι λίγο, για τον …μανιάτικο εγωισμό του, να πηγαίνουν οι Δήμαρχοι Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος και Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αυτός την ίδια ώρα να…αγωνίζεται με τον Σμυρνιώτη (της Τρίπολης) για τα …σκουπίδια! Αυτό όμως που δεν …αντέχει ο Νίκας, είναι το …θράσος των δυο Δημάρχων της Μεσσηνίας, να….ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ας προσέξουν οι δημόσιες σχέσεις του Μαξίμου, (που φυσικά δεν τις ρώτησε ο Σαμαράς αφού κάνει του κεφαλιού του), γιατί δεν το έχει σε τίποτα ο Νίκας να πει του Πετράκου και του…Κουκούτση να τον πάνε για φωτό στους…Τσίπρα και Μιχαλολιάκο, αντίστοιχα…! Τότε θα δουν όλοι τους τι εστί….βερίκοκο!

Επιστροφή φόρου σε 330.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , , ,

Με εγκύκλιο «εξπρές» το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει «ανάσα» σε πάνω από 330.000 επιτηδευματίες (επαγγελματίες και επιχειρήσεις) που περιμένουν με αγωνία την επιστροφή φόρου όπως είναι για παράδειγμα ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας. Ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης υπέγραψε εγκύκλιο που εστάλη προς όλες τις εφορίες να επιστραφούν συνολικά πάνω από 3,2 δισ. ευρώ με παράλληλο συμψηφισμό χρεών προς και από το κράτος. Εφόσον ο δικαιούχος πρόκειται να λάβει επιστροφή ΦΠΑ ή φόρο εισοδήματος έως 300.000 ευρώ αυτό θα γίνεται μέσα σε διάστημα 10 ημερών, ενώ αν τα ποσά είναι πάνω από 300.000 ευρώ τότε η όλη διαδικασία επιστροφής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μήνες. Με αυτή την απόφαση μέσα στις επόμενες ημέρες πάνω από 255.000 φυσικά πρόσωπα θα λάβουν επιστροφές φόρων εισοδήματος 94,3 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 78.000 επιχειρήσεις θα έχουν επιστροφή φόρου 1,33 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το αργότερο σε 3 μήνες θα έχει επιστραφεί ΦΠΑ συνολικού ποσού 1,7 δισ. ευρώ σε 11.700 επιχειρήσεις.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ θα αξιολογούνται άμεσα από τη Γ.Γ.Π.Σ., και αυτομάτως θα εξαιρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες η επιστροφή πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου. Για αιτήσεις των οποίων η επιστροφή διενεργείται άμεσα χωρίς έλεγχο το ΑΦΕΚ εκδίδεται από τις Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος αυτός ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών ενώ το ΑΦΕΚ εκδίδεται εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Από την άλλη, η Γ.Γ.Π.Σ. για όσες περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προβαίνει κατόπιν των προβλεπόμενων ελέγχων στους απαραίτητους συμψηφισμούς και επιστρέφει στους δικαιούχος το ποσό εντός 15 ημερών από την εκκαθάριση.

Χάριζαν δάνεια σε πολιτικούς! – Έτσι οδήγησαν στην καταστροφή τις τράπεζες

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Πρώην βουλευτές του ΔΗΣΥ ή του ΑΚΕΛ, δήμαρχοι, συνδικαλιστές, πρόσωπα που υποτίθεται πως εργάζονταν για να μην οδηγηθεί η κυπριακή οικονομία στο γκρεμό. Αλλά στο τέλος, ήταν εκείνοι που της έδωσαν το τελικό σπρώξιμο, ρίχνοντάς την στην «αγκαλιά» των εταίρων και δανειστών της, στο μνημόνιο, στο κούρεμα των καταθέσεων. Τράπεζες και πολιτικοί. Μια σχέση που έχει πάντα κάτι σκοτεινό. Στην Κύπρο είχε πολλά περισσότερα. Και κυρίως είχε διαγραφή χρεών! Οι τραπεζίτες, τους οποίους οι πολιτικοί είχαν διορίσει, διέγραφαν με το έτσι θέλω και χωρίς να δίνουν πουθενά λογαριασμό, δάνεια που είχαν χορηγήσει σε πρώην βουλευτές, δημάρχους. Ήδη στην Επιτροπή Θεσμών της Κυπριακής Βουλή έχουν παραδοθεί οι λίστες με τα ονόματα πολιτικών προσώπων από όλα τα κόμματα (εκτός ΕΔΕΚ και Οικολόγων) που πέτυχαν τη διαγραφή σημαντικών οφειλών τους από τις τράπεζες συνδικαλιστές, εταιρίες. Εκατομμύρια ευρώ που δεν πληρώθηκαν ποτέ.

Με παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο Στ. Αναστασόπουλος σε Δένδια

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Με καταλυτική την παρέμβαση - για μία ακόμη φορά του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά επάνω στα ζητήματα της Μεσσηνίας - ο Δήμαρχος Μεσσήνης φαίνεται πώς γυρνά από την Αθήνα με μία σημαντική δέσμευση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Ν. Δένδια. Ο κος Αναστασόπουλος κλήθηκε και συναντήθηκε αρχικά με τον Μεσσήνιο Πρωθυπουργό όπου τον ενημέρωσε για την κατάσταση με τα αυξημένα κρούσματα παραβατικότητας και στην συνέχεια με τον Υπουργό από τον οποίο και πήρε την δέσμευση για την επεξεργασία ενός σχεδίου που να προβλέπει την δημιουργία της ειδικής αστυνομικής δομής με έδρα τη Μεσσήνη και πεδίο αναφοράς όλο το Νομό. Αναλυτικά στο δ.τ. του Στ. Αναστασόπουλου σημειώνεται:
Μετά και τα αυξημένα κρούσματα παραβατικότητας στην πόλη της Μεσσήνης αλλά και σε τοπικές κοινότητες της ευρύτερης περιοχής και σε συνέχεια ενημέρωσης που είχα κάνει για τα εν λόγω ζητήματα στον πρωθυπουργό κ. Σαμαρά Αντώνιο, με κάλεσε χθες στο γραφείο του και συζητήσαμε για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή του Δήμου μας αλλά και σε όλο το Νομό. Μετά την προφορική ενημέρωση που έκανα στον πρωθυπουργό επικοινώνησε με τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια και του ζήτησε να συναντηθεί μαζί μου και να προωθήσει την λύση του προβλήματος. Στη συνέχεια, συναντήθηκα σήμερα το πρωί με τον Υπουργό κ. Δένδια, του έθεσα αναλυτικά το πρόβλημα της αυξημένης παραβατικότητας που υπάρχει και επικαλέστηκα το υπόμνημα που είχαμε καταθέσει γραπτώς μαζί με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζήτησα από τον Υπουργό τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, του εξήγησα ότι μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα στους πολίτες, φόβο για την σωματική τους ακεραιότητα και την εξασφάλιση της περιουσίας τους, καθώς επίσης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης, είτε αυτή είναι τουριστική είτε αφορά την γεωργική παραγωγή. Ζήτησα από τον Υπουργό να δημιουργηθεί μια νέα αστυνομική δομή, τύπου ΟΠΚΕ, ΤΑΕ, ΔΙΑΣ, ΣΙΓΜΑ που να έχει έδρα τη Μεσσήνη και πεδίο αναφοράς όλο το Νομό, ώστε ενισχυτικά με τις υπάρχουσες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν έλλειψη προσωπικού να αντιμετωπιστεί η αυξημένη παραβατικότητα με απώτερο στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες. Ο Υπουργός αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του προβλήματος, δεσμεύτηκε να ζητήσει από τη φυσική ηγεσία της αστυνομίας να επεξεργαστεί σχέδιο που να προβλέπει την δημιουργία της ειδικής αστυνομικής δομής με έδρα τη Μεσσήνη και πεδίο αναφοράς όλο το Νομό.

Ακίνητα: Επιδρομή με 6 χαράτσια και φόρους (το 2013)

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Τέσσερις φορές θα πληρώσουν τον ΦΑΠ φέτος οι ιδιοκτήτες Μέχρι και 6 φόρους και χαράτσια θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες και εκμισθωτές ακίνητων προκειμένου να εισπράξει το υπουργείο Οικονομικών 6,5 δισ. ευρώ και να κλείσει τις τρύπες του Προϋπολογισμού. Περίπου 5.000.000.000 νοικοκυριά θα κληθούν φέτος να καταβάλουν φέτος μέχρι και 4 φορές τον… ίδιο φόρο για τα ακίνητά τους! Θα πρέπει, δηλαδή, να καταβάλουν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας για το 2010, το 2011 το 2012 και απ’ ό,τι φαίνεται και για το… 2013! Επίσης η ΔΕΗ που εισπράττει το γνωστό χαράτσι για το 2012 (Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, ΕΕΤΗΔΕ) θα το στείλει και για το 2013.Επιπλέον οι εκμισθωτές ακινήτων θα πληρώσουν και τσουχτερό φόρο για τα ενοίκια που εισπράττουν, ο οποίος θα επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10%.
Η απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει -καθ’ υπόδειξιν της τρόικας- τον ενιαίο φόρο ακινήτων για το 2014 δημιουργεί μια «τρύπα» ύψους 3,2 δισ. ευρώ στα έσοδα από τη φορολογία ακινήτων. To ποσό αυτό θα πρέπει να εισπραχθεί από 2 νέα χαράτσια. Το ειδικό τέλος ακίνητων της ΔΕΗ, που θα ισχύσει και για το 2013, αλλά και από έναν επιπλέον φόρο ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα επιβληθεί στα ακίνητα των φορολογουμένων για το 2013.
Ο λογαριασμός της Εφορίας για τα ακίνητα είναι βαρύς και θα φτάσει φέτος στα 6,5 δισ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώνουν κάθε δίμηνο το χαράτσι της ΔΕΗ, ενώ θα πρέπει να πηγαίνουν και κάθε μήνα στα γκισέ των τραπεζών για να πληρώνουν τις δόσεις του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Μέσα στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου θα πρέπει να καταβληθούν η τελευταία δόση του ΦΑΠ για το 2010, καθώς και οι 2 τελευταίες δόσεις για το ειδικό τέλος ακινήτων του 2012. Ακολούθως η ΓΓΠΣ θα στείλει τα επόμενα χαράτσια. Αδιαφορώντας για την αδυναμία του κόσμου να αντεπεξέλθει στις φορολογικές του υποχρεώσεις, το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει:
-Από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010 περίπου 400.000.000 ευρώ.
-Από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2011 περίπου 600.000.000 ευρώ.
-Από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2012 περίπου 600.000.000 ευρώ.
-Από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2013 περίπου 600.000.000 ευρώ.
-Από το ειδικό τέλος ακίνητων του 2012 περίπου 1,7 δισ. ευρώ.
-Από το ειδικό τέλος ακίνητων του 2013 περίπου 2,6 δισ. ευρώ.
Οι φορολογικές επιβαρύνσεις διαφέρουν ανάλογα με την αντικειμενική άξια της ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου. Οι φορολογούμενοι με ακίνητα αντικειμενικής άξιας άνω των 400.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των αγροτεμαχίων και των λοιπών εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων θα κληθούν φέτος να πληρώσουν 4 φορές Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Θα πληρώσουν δηλαδή ΦΑΠ για το έτος 2010 (με το αφορολόγητο να φτάνει στα 400.000 ευρώ), αλλά και τον ΦΑΠ για το 2011, το 2012 και το 2013 (με το αφορολόγητο να μειώνεται στα 200.000 ευρώ).
Οι φορολογούμενοι με ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των αγροτεμαχίων και των λοιπών εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων, θα κληθούν φέτος να πληρώσουν 3 φορές τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, δηλαδή για τα έτη 2011, 2012 και 2013!
Οι ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων θα συνεχίσουν να πληρώνουν μέχρι τον προσεχή Μάιο τις 2 τελευταίες δόσεις από το ΕΕΤΗΔΕ του έτους 2012, το οποίο επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Αμέσως μετά θα κληθούν να πληρώσουν σε 5 δόσεις το ΕΕΤΗΔΕ για το 2013, μέσω των επόμενων διμηνιαίων λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος!

Πήδηξε στον κάτω όροφο και σώθηκε - Φωτιά σε πολυκατοικία σε κέντρο

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , , ,

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 7.54 το πρωί σε δυο διαμερίσματα επί της οδού Φραντζή στο κέντρο της Καλαμάτας. Η άμεση ανταπόκριση της πυροσβεστικής φάνηκε σωτήρια για το κτίριο αλλά και τους γύρω ενοίκους. Τα διαμερίσματα καταστράφηκαν ολοσχερώς ενώ άγιο είχε ένας φοιτητής που σώθηκε πηδώντας στον από κάτω όροφο. Χρειάστηκε η προσπάθεια 3 οχημάτων και 11 πυροσβεστών για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά προτού αυτή πάρει απειλητικές διαστάσεις.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ - Σε ιδιώτες το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

"Πράσινο φως" για την αξιοποίηση αεροδρομίων και λιμένων ! Στην «τελική ευθεία» εισέρχεται η διαδικασία για την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, ενώ, παράλληλα, τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να αναδειχτούν οι πλειοδότες και να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την πώληση έξι ακινήτων του Δημοσίου στο εξωτερικό και επιταχύνεται η διαδικασία για την παραχώρηση των πρώτων τεσσάρων τουριστικών λιμένων. Τις εν λόγω κινήσεις ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και ειδικότερα: - Αξιοποίηση των Περιφερειακών Αεροδρομίων:
Εγκρίθηκαν η διαδικασία και οι όροι για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των περιφερειακών αεροδρομίων, που χωρίζονται σε δύο ομάδες και περιλαμβάνουν 7- 10 αεροδρόμια η κάθε μία. Η 1η ομάδα περιλαμβάνει τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Χανίων, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας και προαιρετικά έως τρία εκ των αεροδρομίων της Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Καλαμάτας και Νέας Αγχιάλου.
 Η 2η ομάδα περιλαμβάνει τα αεροδρόμια της Ρόδου, Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντορίνης και Σκιάθου και προαιρετικά έως τρία εκ των αεροδρομίων της Λήμνου, Χίου, Καρπάθου και Νέας Αγχιάλου. - Αξιοποίηση της πρώτης ομάδας τουριστικών λιμένων ('Αλιμος, Πόρος, Ύδρα, Νέα Επίδαυρος): Εγκρίθηκαν η διαδικασία και οι όροι για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της πρώτης ομάδας τουριστικών λιμένων, η οποία απαρτίζεται από (α) τη μαρίνα Αλίμου, (β) το τουριστικό αγκυροβόλιο Νέας Επιδαύρου, (γ) μέρος του λιμένα Ύδρας και (δ) μέρος του λιμένα και του τουριστικού καταφυγίου του Πόρου.
 - Τελική φάση διαγωνισμού για την πώληση έξι ακινήτων στο εξωτερικό: Αποσφραγίστηκαν συνολικά 10 έγκυρες οικονομικές προσφορές, από το σύνολο 11 προσφορών που κατατέθηκαν από επενδυτές για τα ακίνητα εξωτερικού (με την παρουσία εκπροσώπων τους που αποφάσισαν να παραστούν). Μία προσφορά απορρίφθηκε, καθώς δεν είχε υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαγωνιστική διαδικασία. Ειδικότερα, αποσφραγίστηκαν τέσσερις προσφορές για το ακίνητο στο Λονδίνο, τέσσερις προσφορές για το ακίνητο στη Λευκωσία, δύο προσφορές για το ακίνητο στο Βελιγράδι και μια προσφορά για το ακίνητο στις Βρυξέλλες. Δεν υποβλήθηκαν προσφορές για τα ακίνητα στην Τασκένδη και στη Λιουμπλιάνα. Τις προσεχείς ημέρες θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των συνοδευτικών δικαιολογητικών των προσφορών, ώστε να αναδειχτούν οι πλειοδότες και να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

45 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε νέους αγρότες από το 2015

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Υπολογίζεται ότι συνολικά η Ελλάδα θα λάβει 18,8 δις ευρώ μεταξύ 2015 – 2020 Το «πρασίνισμα» των καλλιεργειών, με αγρανάπαυση και αμειψισπορά _ ως προϋπόθεση για την είσπραξη του συνόλου της άμεσης ενίσχυσης, -η στήριξη νέων αγροτών για επιστροφή στα χωράφια, η ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών- μελών, αλλά και η επιβολή ανώτατου στρεμματικού ορίου για τις επιδοτήσεις αποτελούν τις βασικές αρχές της νέας ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) όπως προκύπτει από τις έως σήμερα διαπραγματεύσεις.
Ειδικότερα, όπως εξήγησε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθ. Τσαυτάρης, ανέφερε ότι, ένα από τα πιο σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα στην Ευρώπη είναι το δημογραφικό των αγροτών καθώς μόνον το 6% των ευρωπαίων γεωργών είναι κάτω των 35 ετών. Γι΄ αυτό προτείνεται το 2% των άμεσων ενισχύσεων να δίδεται σε νέους αγρότες (κάτω των 40 ετών). Για τη χώρα μας το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε περίπου 43 εκατ. ευρώ τον χρόνο για την επταετία της νέας ΚΑΠ. Συνολικά, η Ελλάδα διασφαλίζει χρηματοδότηση 18,7 δις ευρώ για την περίοδο 2015 – 2020 (η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ φαίνεται ότι δεν θα προλάβει να ισχύσει από το 2014). Από αυτά οι Έλληνες αγρότες θα επωφελούνται με άμεσες ενισχύσεις 15 δις ευρώ, δηλαδή 2,145 δις ευρώ τον χρόνο (Πυλώνας Ι) και 3,7 δις ευρώ για διαρθρωτικές και αναπτυξιακές δράσεις (Πυλώνας ΙΙ). Τα αντίστοιχα ποσά της ισχύουσας ΚΑΠ ήταν 16 δις ευρώ για τον Πυλώνα Ι και 3,8 δις ευρώ για τον Πυλώνα ΙΙ.
Όσον αφορά το «πρασίνισμα» της ΚΑΠ, θα επιβληθούν στις καλλιέργειες κανόνες αειφορίας. Το 30% του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου θα δίνεται σε όσους τηρούν προκαθορισμένες πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Έτσι για να έχει η άγρια φύση περιθώριο να …αναπνεύσει θα πρέπει σε ένα ποσοστό των εκμεταλλεύσεων να εφαρμόζεται αγρανάπαυση (δηλαδή να αφήνεται ακαλλιέργητο). Το ποσοστό αυτό δεν έχει ακόμη καθοριστεί -το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ προτείνει 5% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 7%.

Την Παρασκευή στην Τρίπολη ξεκαθαρίζει το τοπίο για την προσωρινή διαχείριση

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Κοινή συνεδρίαση για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, συγκαλείται την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 10.00, στην Τρίπολη. Την πρόσκληση απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Εμμανουήλ Αγγελάκας και καλούνται να μετάσχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ ο οποίος εκπροσωπεί τους Δήμους της Πελοποννήσου, καθώς και της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του ΥΠΕΚΑ (αρμόδιος ο Αναπληρωτής Υπουργός Σταύρος Καλαφάτης) και του Υπουργείου Ανάπτυξης (αρμόδιος ο Υφυπουργός για θέματα ΕΣΠΑ Κυριάκος Βιρβιδάκης). Η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν στο ΥΠΕΚΑ, σε σύσκεψη στις 11 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται πως, την Παρασκευή 22 Μαρτίου, ο κ. Αγγελάκας κατά την επίσκεψή του στο Δήμαρχο Καλαμάτας περιέγραψε τον άμεσο στόχο: «Να δώσουμε τάχιστα λύση στην προσωρινή διαχείριση», ώστε να παύσει και η μεταφορά απορριμμάτων, που δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον, ενώ κοστίζει πολύ.

ΤΕΛΙΚΑ Παραιτήθηκε ο Γκούμας !

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , , ,

Την παραίτηση του κατέθεσε πριν λίγο ο πρόεδρος της ΕΤΠΑ και ειδικός σύμβουλος του επιμελητήριου Μεσσηνίας Γιώργος Γκούμας . Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι ο κος Γκούμας στην παραίτηση του αναφέρει ότι παραιτείται από πρόεδρος της ΕΤΑΠ που ως γνωστόν δεν έχει και την πλειοψηφία του πενταμελούς συμβουλίου της εταιρείας και δεν αναφέρει πουθενά ότι παραιτείται και από ειδικός σύμβουλος του επιμελητηρίου προκειμένου να μην ξαναγίνει και ψηφοφορία από τους 21 που αποτελούν το Δ.Σ του Επιμελητηρίου Όπως και νάχει ο κος Γκούμας πιστεύουμε να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις ( σε λίγη ώρα 12.00 πμ ) σε Σ/Τα που έχει καλέσει τα μέσα ενημέρωσης σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης

Παρελθόν(;..) αποτελεί για το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ο Ειδικός Σύμβουλος!!!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Παρελθόν(;..) αποτελεί από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ως Ειδικός Σύμβουλος ο Γιώργος Γκούμας. Στην σημερινή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής στην οποία εξετάστηκε μεταξύ άλλων η πρόταση του Σωτήρη Σαραντέα για την ανάκληση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, αυτή έγινε δεκτή με ψήφους 3-2. Στην Δ.Ε. ως γνωστόν το συμβούλιο είναι 5μελές, με τον Τάκη Βασιλόπουλο και τον Τάκη Ανδριανόπουλο, να ψηφίζουν υπέρ της παραμονής του κου Γκούμα σε αυτή τη θέση και τον δεύτερο να αποχωρεί μαζί με τον Ειδικό Σύμβουλο, ο οποίος αν και δεν είχε κληθεί ήταν παρών, δίνοντας κάποιες εξηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή, σηματοδοτεί(;..) την αποπομπή του Γιώργου Γκούμα από το αξίωμα του Ειδικού Συμβούλου, καθώς και από το γραφείο του, το οποίο είχε... στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Αυτά βέβαια όλα, εάν η απόφαση της Δ.Ε. λάβει την ανάλογη επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε ότι παρόλο που στον κο Γκούμα ζητήθηκε η παραίτηση για να διευκολύνει με την στάση του αυτή τις διαδικασίες, για να μην ακολουθήσουν ψηφοφορίες κλπ. ο ίδιος δεν έπραξε κάτι τέτοιο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η απολογία του, εστίασε στο να κατακρίνει το δελτίο ειδήσεων του BEST, χωρίς να αναφέρει τίποτε, ούτε καν μία συγνώμη, για την στάση του.

Αρχές Απριλίου βγαίνει η μεσσηνιακή πατάτα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Αρχές Απριλίου βγαίνει στις αγορές η μεσσηνιακή πατάτα, με την προοπτική για την προώθηση του προϊόντος να είναι αρκετά καλή. Μέχρι τώρα τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί είναι λιγοστά από τον παγετό και έτσι και η ποιότητα και η ποσότητα, προβλέπονται ικανοποιητικές. Ζήτημα όπως σημειώνουν οι πατατοπαραγωγοί είναι να κρατηθούν και να προσεχθούν οι αθρόες εισαγωγές.

Ειδικά δάνεια για βιοκαλλιεργητές και Νέους Αγρότες

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Με τη φιλοδοξία να βάλουν σε νέες υγιείς βάσεις την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, τίθενται άμεσα σε εφαρμογή τα νέα επενδυτικά εργαλεία που σχεδιάζουν μήνες τώρα οι επιτελείς του τραπεζικού ομίλου Πειραιώς-ΑΤΕbank. Αποκλειστικές πληροφορίες της Agrenda θέλουν ορισμένα από τα νέα τραπεζικά προϊόντα να εφαρμόζονται ήδη πιλοτικά και να τίθενται πλήρως στη διάθεση των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής. Αποκλειστικές πληροφορίες της Agrenda θέλουν ορισμένα από τα νέα τραπεζικά προϊόντα να εφαρμόζονται ήδη πιλοτικά με μεγάλη επιτυχία και να τίθενται πλήρως στη διάθεση των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η δημιουργία επενδυτικού κεφαλαίου (Agro Fund) συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα δραστηριοποιηθεί αυστηρά στο χώρο της αγροτικής παραγωγής, συμμετέχοντας σε επιχειρηματικά projects με νέες ιδέες και καινοτομία. Στις χρηματοδοτικές λύσεις που προωθεί αυτό τον καιρό η τράπεζα, συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τις γνωστές διευκολύνσεις για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, μόνιμου χαρακτήρα προγράμματα για τους βιοκαλλιεργητές (προκαταβολή μέρους των ενισχύσεων της 5ετίας) και τους Νέους Αγρότες (πριμ πρώτης εγκατάστασης).

Απών ο Πετράκος από τις εκδηλώσεις του ΟΧΙ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , , ,

Απών εδώ και πολλές ημέρες είναι ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας Θανάσης Πετράκος καθώς δεν παρευρέθη ούτε στις εορταστικές εκδηλώσεις την 23η Μαρτίου ούτε και την 28η Μαρτίου αλλά και πουθενά στο Νομό Μεσσηνίας.Έκπληξη ακόμα δημιουργεί ότι δεν έχει στείλει και κανένα δελτίο τύπου εδώ και πολλές ημέρες καθώς αυτά αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο σωρηδόν κάθε ημέρα που κάποιοι έλεγαν, σωστά, ότι έχει περάσει ακόμα και την Νάντια Γιαννακοπούλου όταν ήταν Βουλευτής. Όπως και να έχει ευχόμαστε ο άνθρωπος να είναι καλά στην Υγεία του

Σημάδια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Σημάδια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας καταγράφει η εξαμηνιαία έρευνα συγκυρίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας καθώς επανέρχεται, αν και με δειλά βήματα, η αισιοδοξία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οπως καταγράφει η έρευνα, παρατηρείται οριακή αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που ακολουθούν αναπτυξιακή πολιτική (26% στα τέλη του 2012 από 23% στις αρχές του 2012). Μάλιστα, διαπιστώνεται ότι η στροφή των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις εξαγωγές και την καινοτομία βοήθησε στη σταθεροποίηση. Είναι ενδεικτικό ότι το 1/3 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, με το 55% να εξάγει άνω του 10% των πωλήσεων, ενώ συνολικά οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος καλύπτουν το 23% του κύκλου εργασιών των εξωστρεφών εταιρειών. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί τη δημοφιλέστερη αγορά για τις εξαγωγές των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ακολουθεί η Δυτική Ευρώπη με το 46% των εξωστρεφών επιχειρήσεων να εξάγει στις χώρες αυτές. Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν να προσαρμόζονται όλο και περισσότερο στις νέες συνθήκες της οικονομίας υιοθετώντας διαρθρωτικά μέτρα αντιμετώπισης των συνθηκών της μειωμένης ζήτησης. Συγκεκριμένα, μία στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει ήδη προβεί σε μειώσεις προσωπικού, το 17% έχει περιορίσει τις εργασίες του με κλείσιμο καταστημάτων, ενώ το 21% εκτιμά ότι θα μειώσει εντός του εξάμηνου τις επενδύσεις του και το 30% ότι μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον σε μείωση προσωπικού. Παράλληλα, η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί έντονο πρόβλημα για το 40% του εταιρικού τομέα μικρομεσαίων, καθώς κατά την τελευταία διετία οι καθυστερήσεις εισπράξεων από πελάτες έχει αυξηθεί κατά 7 ημέρες, ενώ οι πληρωμές προς προμηθευτές γίνονται συντομότερα κατά 21 ημέρες και έχει περιοριστεί σημαντικά η χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών, καλύπτοντας το 35% των συναλλαγών το 2012 από 57% το 2009.

Κέρδισε τον θαυμασμό του Υφυπουργού Ανάπτυξης ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Σε πολυ καλο κλίμα εγινε η συνάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Θανάση Σκορδά και του προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Δημήτρη Μανιάτη. Στην συνάντηση που εγινε με πρωτοβουλία του υφυπουργού παρουσία και του προέδρου της ΝΟΔΕ Μεσσηνίας Περικλή Μαντά ο Δ. Μανιάτης ανέπτυξε αναλυτικά τα προβλήματα των επιχειρήσεων του Νομού και πρότεινε και λύσεις εκπλήσσοντας τον Υφυπουργό Ανάπτυξης για την επάρκεια του σε πολλά θέματα. Ο κ Σκορδάς ρωτώντας σχεδόν τα πάντα! για το νομό Μεσσηνίας και το μέλλον του εδειξε οτι δεν ήρθε μόνο για μια εθιμοτυπική επίσκεψη και μόνο για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση αλλά για να καταγράψει και την πορεία της Μεσσηνίας στην ανάπτυξη μια και είναι στην πρώτη γραμμή του Πρωθυπουργού οπως άφησε να εννοηθεί..

Με λαμπρότητα αλλά και ξύλο κύλησε η Παρέλαση στη Καλαμάτα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , , ,

Με λαμ­πρό­τη­τα η Κα­λα­μά­τα γι­όρ­τα­σε την ε­θνι­κή μας ε­πέ­τει­ο. Το πρω­ί τε­λέ­στη­κε δο­ξο­λο­γί­α στον ι­ε­ρό να­ό της Υ­πα­παν­τής του Σω­τή­ρος προ­ε­ξάρ­χον­τος του Μη­τρο­πο­λί­τη Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σο­στό­μου, α­κο­λού­θη­σε η κα­τά­θε­ση στε­φά­νων στο η­ρώ­ον της πλα­τεί­ας 23ης Μαρ­τί­ου και λί­γο με­τά τις 11 ξε­κί­νη­σε η πα­ρέ­λα­ση .Την κυ­βέρ­νη­ση στις εκ­δη­λώ­σεις εκ­προ­σώ­πη­σε ο Υ­φυ­πουρ­γός Α­νά­πτυ­ξης κος Α­θα­νά­σιος Σκορ­δάς. Ξύλο με τα ματ οι διαδηλωτές στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ κατα την διάρκεια της παρέλασης

Ο Μεσσήνιος Θανάσης Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης αντιπροσωπεύει την Κυβέρνηση

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ο Μεσσήνιος Υφυπουργός Ανάπτυξης θα είναι ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης αύριο στην παρέλαση και στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25η Μαρτίου, απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Τούρκους.Ο Θάνάσης Σκορδάς άνθρωπος της αγοράς , βρίσκεται από σήμερα Κυριακή στην Καλαμάτα και κάνει επαφές τόσο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρηματικό προκειμένου να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για την αγορά της Μεσσηνίας οπου θα τα μεταφέρει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Δωρεά 6.000 ευρώ από τον Ευρωβουλευτή Ν.Σαλαβράκο για το δεκατιανό των μαθητών

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,


P1010580Το πο­σό των 6.000 ευ­ρώ έ­δω­σε ο ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΛΑ­ΟΣ Νί­κος Σα­λα­βρά­κος στο Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα προ­κει­μέ­νου να τα δι­α­θέ­σει για το δε­κα­τια­νό που δι­α­νέ­με­ται σε μα­θη­τές της Κα­λα­μά­τας που το έ­χουν α­νάγ­κη. Ο κ. Σα­λα­βρά­κος που ε­πι­σκέ­φθη­κε το πρω­ί τον Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας σε δη­λώ­σεις του υ­πο­γράμ­μι­σε, «αι­σθάν­θη­κα την α­νάγ­κη να κά­νω κά­τι προ­κει­μέ­νου κα­νέ­να παι­δί της Κα­λα­μά­τας να μην πει­νά­σει , με την ι­δι­ό­τη­τα μου ως Ευ­ρω­βου­λευ­τής και την ευ­χέ­ρεια που μου δί­νει η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση ε­ξα­σφά­λι­σα 6.000 ευ­ρώ για την σί­τι­ση των παι­δι­ών που έ­χουν α­νάγ­κη. Θα εί­μαι στην δι­ά­θε­ση του Δη­μάρ­χου σε ό­τι χρεια­στεί ,θέ­λω να βά­λω και ε­γώ το λι­θα­ρά­κι μου και να δώ­σου­με την αί­σθη­ση στους δη­μό­τες της Κα­λα­μά­τας ό­τι τους σκε­πτό­μα­στε».
Α­πό την πλευ­ρά του ο Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας ευ­χα­ρί­στη­σε τον κ. Σα­λα­βρά­κο και ση­μεί­ω­σε, «η ε­νέρ­γεια αυ­τή δεν έ­χει πο­λι­τι­κή δι­ά­στα­ση κα­θώς ο κ. Σα­λα­βρά­κος δεν ε­κλέ­γε­ται στην Μεσ­ση­νί­α , έρ­χε­ται να δώ­σει και να βο­η­θή­σει για αυ­τό και τον ευ­χα­ρι­στώ δη­μό­σια για την ευ­αι­σθη­σί­α του και την προ­σφο­ρά του».

Εξώδικο των γιατρών στον Λυκουρέντζο

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , , ,

Εξώδικο απέστειλε σήμερα η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας προς τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζο, το οποίο κοινοποιείται επίσης στον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα και τους Διοικητές των 7 ΥΠΕ. Αντικείμενο του εξωδίκου είναι η κωλυσιεργία στην καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών στους γιατρούς των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας όλης της ώρας.
Οι γιατροί είναι απλήρωτοι για δεδουλευμένες τακτικές εφημερίες των μηνών Δεκεμβρίου του έτους 2012 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου του έτους 2013. Επίσης, πάρα πολλά Νοσοκομεία έχουν απλήρωτες και τις δεδουλευμένες εφημερίες του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012, ενώ το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών έχει απλήρωτες τις δεδουλευμένες εφημερίες από το μήνα Αύγουστο του έτους 2012 μέχρι και σήμερα. Τέλος, οι δεδουλευμένες πρόσθετες εφημερίες είναι απλήρωτες, στη συντριπτική πλειονότητα των Νοσοκομείων, από το μήνα Αύγουστο του έτους 2012 και εφεξής, ενώ υπάρχουν και Νοσοκομεία, στα οποία οφείλονται πρόσθετες εφημερίες δώδεκα μηνών. Στο εξώδικο η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει τον υπουργό Υγείας για παράνομη, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά σε βάρος των Ιατρών Ε.Σ.Υ. και τον καθιστά υπεύθυνο για τις κινητοποιήσεις, στις οποίες εξωθεί τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ. (ειδικευμένους και ειδικευόμενους), προκειμένου να διεκδικήσουν το αυτονόητο, δηλαδή την καταβολή της αποζημίωσης για δεδουλευμένες εφημερίες (τακτικές και πρόσθετες) πολλών μηνών.

Βρέθηκε στην Μάνη πτώμα που πιθανόν να ανήκει στον Μάριο Παπαγεωργίου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Το συγκλονιστικό αυτό αστυνομικό θρίλερ κορυφώθηκε χθες τα ξημερώματα όταν στην περιοχή Καστρί Βάθειας στην ανατολική Μάνη εντοπίστηκε πτώμα σε εγκαταλειμμένο πυργόσπιτο. Ο σωματότυπος του θύματος και η ηλικία του ταιριάζει με αυτή του Μάριου Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε απαχθεί τον περασμένο Αύγουστο και παρά τη σύλληψη των δραστών, ακόμη και σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του. Το πτώμα βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης τα ξημερώματα σε εγκαταλειμμένο πύργο.
Είχε απομείνει ελάχιστη σάρκα και μικρά κομμάτια από τα ρούχα που φορούσε την ημέρα που άφησε την τελευταία του πνοή. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες τόσο για τις συνθήκες θανάτου όσο και για την ταυτότητα του θύματος. Εκεί έσπευσε ο ιατροδικαστής Ναυπλίου που διενήργησε αυτοψία, η οποία έδειξε ότι το πτώμα βρισκόταν στο σημείο για περίπου επτά μήνες με έναν χρόνο, χωρίς πάντως να μπορεί να γίνει ακριβής εκτίμηση όσον αφορά την ημέρα του θανάτου του, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης, προέκυψε ότι η σορός ανήκει σε νεαρό άνδρα, ηλικίας 25 – 30 ετών, που όμως είναι αδύνατον να αναγνωριστεί.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όμως, ο σωματότυπος του νεκρού, ο χρόνος που βρισκόταν εκεί, αλλά και η ηλικία ταιριάζει με εκείνη του Μάριου Παπαγεωργίου που έχει εξαφανιστεί από τις 8 Αυγούστου του 2012. Ωστόσο άπλετο φως στην υπόθεση θα ρίξουν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, που στάλθηκε σε ειδικό εργαστήριο της Αθήνας. Από τις υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αρκετά στοιχεία αναμένεται να προσθέσει στην έρευνα η νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Για την υπόθεση του 26χρονου Μάριου έχουν συλληφθεί εφτά άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της απαγωγής του, Πέτρος Μιχαλεάκος, ο οποίος ήταν στενός φίλος της οικογένειας. Λίγους μήνες μετά την προφυλάκιση των δραστών με εισαγγελική εντολή προφυλακίστηκε και η σύζυγος του Πέτρου Μιχαλεάκου, Βούλα, η οποία φέρεται να επικοινωνούσε με τη μητέρα του απαχθέντος για να μαθαίνει πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικά στοιχεία που είχαν περιέλθει στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. είχαν στρέψει τις έρευνες για την ανεύρεση του 26χρονου στη Μάνη.

192η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , ,

Μεγάλη μέρα σήμερα για την Καλαμάτα, που γιόρτασε την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό, με τις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα την αναπαράσταση της απελευθέρωσης να κερδίζουν το χειροκρότημα του κόσμου. Επίκεντρο του εορτασμού ήταν η πλατεία 23ης Μαρτίου. Εκεί, στις τρεις μετά το μεσημέρι, συγκεντρώθηκαν μαθητές με τις σημαίες των σχολείων, ενώ την ίδια ώρα έγινε και ο τερματισμός στο Ηρώο του Δρόμου Θυσίας με το σκυταλοδρόμο που έφερε την ιερή φλόγα από το μοναστήρι της Βελανιδιάς, που ήταν το ορμητήριο της Επανάστασης. Ακολούθησε η τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων, προεξάρχοντος του μητροπολίτη, Χρυσοστόμου, τρισάγιο στη μνήμη των αγωνιστών του ‘21 και ο πανηγυρικός της ημέρας, τον οποίο εκφώνησε ο δρ. Ιωάννης Πλεμμένος, ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Μετά το προσκλητήριο οπλαρχηγών που συμμετείχαν στην έναρξη του Ιερού Αγώνα, έγινε η αναπαράσταση της κατάληψης της Καλαμάτας από τους επαναστάτες, με τη συμμετοχή μελών πολλών πολιτιστικών και εθνικοτοπικών συλλόγων. Η εκδήλωση έκλεισε με παρέλαση μαθητών και όσων συμμετείχαν στην Αναπαράσταση. Ακολούθως άνοιξε το Δημαρχείο, όπου απονεμήθηκαν οι έπαινοι στους μαθητές που συμμετείχαν στο Δρόμο Θυσίας, ενώ προσφέρθηκαν κεράσματα στους επισκέπτες. Χαιρετίζοντας ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, τους επίσημους προσκεκλημένους δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το βουλευτή Μεσσηνίας, Ιωάννη Λαμπρόπουλο, για τις προσπάθειες που κατέβαλε να επαναλειτουργήσει το στρατόπεδο. Από την πλευρά της, η θεματική αντιπεριφερειάρχης, Ντίνα Νικολάκου, πρόσθεσε και το όνομα του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη. Στις εκδηλώσεις την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων του υπουργείου Παιδείας, Ευάγγελος Ζαχαράκης.

Με παρέμβαση Αγγελάκα λύθηκε η ''διένεξη''

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Σε φάση μετάβασης και πορείας να γίνει το Λιμενικό Ταμείο Δημοτικό για την Καλαμάτα και το Δήμο Πύλου – Νέστορος βρισκόμαστε, με τον Μανώλη Αγγελάκα να είναι χθες στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα για να ξεμπλοκάρει το θέμα.
Η φόρμουλα κατατέθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου προχώρησαν στην συνέχεια οι διαδικασίες για να γίνει άμεσα αυτό και τελειώσει μια εκκρεμότητα σημαντική για τους δήμους, που πλέον, αποκτούν λόγο και στο παραλιακό μέτωπο. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί πως η διαδικασία της απογραφής θα τραβήξει ένα μήνα και πώς το κτηριακό συγκρότημα που ήταν και το σημείο ''τριβής'' Τελωνείου – Λιμεναρχείου – ΕΛΤΑ παραμένει στο εναπομείναν Κρατικό Λιμενικό Ταμείο.

Τελικά μόνο αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι στην Καλαμάτα κύριοι-ες των «Δρόμων του Λαδιού»

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Πριν λίγες ώρες γράψαμε για την «αρπαγή» του Europe Direct από τους «Δρόμους του Λαδιού» (Καραμπάτος) και για την άμεσα πρώτη εκδήλωση σήμερα που την διαφήμισαν και σήμερα! (αν είναι δυνατόν να προγραμματιστεί κάποιος) και το αποτέλεσμα προσέλευσης είναι η εικόνα που βλέπετε που δυστυχώς τα λέει όλα...Την αποδοχή και το μετρήσιμο αποτέλεσμα το βλέπετε, το κόστος είναι άγνωστο... και μάλλον θα πρέπει να μας ενημερώσει αν θέλει ο κ Καραμπάτος η κα Κατσιλιέρη της ΜΚΟ των «Δρόμων του Λαδιού». Πάντως για να είμαστε δίκαιοι από το λίγο που παρακολουθήσαμε από την τηλεόραση που είχε στηθεί στην αίθουσα όλη η εκδήλωση –οργάνωση από την Θεσσαλονίκη όπως μεταδιδόταν από την ΕΡΤ 3 έδειχνε προχειρότητα.... Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Π. Αλευράς που εμφανιζόταν στην πρόσκληση σαν Αντιπεριφεριάρχης Πελοποννήσου!! δείχνοντας και στην πρόσκληση την προχειρότητα και είχε κλιθεί για χαιρετισμό έφυγε χωρίς να πει κουβέντα διότι δεν υπήρχε ακροατήριο...

Παρουσία των Τριτέκνων στα Καρναβάλια Καλαμάτας και Μεσσήνης

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Ν. Μεσσηνίας, ενημερώνει τα μέλη του ότι συμμετείχε στην επιτυχημένη εκδήλωση στη πλατεία ΤΣΩΛΗ με τη παρασκευή μακαρονάδας κα φασολάδας καθώς και τη συμμετοχή του στο δεκαήμερο καρναβαλικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη πόλη της Καλαμάτας. ‘Έλαβε μέρος με το γκρουπ Τρίτεκνοι Master Chef το οποίο το στήριξαν δυναμικά τρίτεκνοι από όλο το νομό. Το ίδιο γκρουπ έλαβε μέρος και στο καρναβάλι της Μεσσήνης για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά το οποίο μετρά 153 χρόνια ιστορίας.

Σύντομα η παράδοση του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , ,


SAMSUNG DIGITAL CAMERAΣτην Κα­λα­μά­τα βρέ­θη­κε σή­με­ρα ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης Πε­λο­πον­νή­σου Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας και Ι­ο­νί­ου Εμ­μα­νου­ήλ Αγ­γε­λά­κας. Ο κ. Αγ­γε­λά­κας συ­ναν­τή­θη­κε με τον Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα προ­κει­μέ­νου να συ­νερ­γα­στούν για το θέ­μα λει­τουρ­γί­ας του Δη­μο­τι­κού Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου Κα­λα­μά­τας και της με­τα­βί­βα­σης της πε­ρι­ου­σί­ας και των αρ­μο­δι­ο­τή­των στη ζώ­νη ευ­θύ­νης του, α­πό πλευ­ράς του Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου Νο­μού Μεσ­ση­νί­ας. Για τη με­τά­βα­ση αυ­τή υ­πάρ­χει ε­δραί­α κυ­βερ­νη­τι­κή βού­λη­ση, ε­νώ έ­χουν α­γω­νι­στεί για το θέ­μα 5 Δή­μαρ­χοι Κα­λα­μά­τας, ό­πως ε­πε­σή­μα­νε ο Πα­να­γι­ώ­της Νί­κας. Για το ζή­τη­μα αυ­τό, στην ε­πί­λυ­ση του ο­ποί­ου α­πο­σκο­πού­σε η πα­ρου­σί­α του κ. Αγ­γε­λά­κα σε ση­με­ρι­νή συ­νε­δρί­α­ση του Δ.Σ. του Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου Νο­μού Μεσ­ση­νί­ας, ο Δή­μαρ­χος ε­πε­σή­μα­νε πως ο Δή­μος συν­τάσ­σε­ται α­πο­λύ­τως με τις προ­τά­σεις του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α.
Ο κ. Αγ­γε­λά­κας χα­ρα­κτή­ρι­σε «πυ­κνή και χρή­σι­μη» τη συ­νάν­τη­σή του με το Δή­μαρ­χο, στην ο­ποί­α πα­ρί­σταν­το συ­νερ­γά­τες των δύ­ο αν­δρών, ε­νώ τό­νι­σε πως «έ­χει βρε­θεί η φόρ­μου­λα ώ­στε σε σύν­το­μο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα να γί­νει η πα­ρά­δο­ση του Κρα­τι­κού Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου στους Δή­μους Κα­λα­μά­τας και Πύ­λου».
Ο Γεν. Γραμ­μα­τέ­ας της Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης χα­ρα­κτή­ρι­σε «α­καν­θώ­δες» το θέ­μα των σκου­πι­δι­ών, για το ο­ποί­ο ε­πί­σης συ­ζή­τη­σε με το Δή­μαρ­χο. Ε­ξέ­φρα­σε, δε, τη βού­λη­ση του Κρά­τους για ά­με­ση ε­πί­λυ­ση του ζη­τή­μα­τος, γνω­στο­ποι­ών­τας πως – με­τά την πρό­σφα­τη σύ­σκε­ψη στο Υ­ΠΕ­ΚΑ – προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να γί­νει νέ­α σύ­σκε­ψη την προ­σε­χή ε­βδο­μά­δα στην Τρί­πο­λη, για ε­ξει­δί­κευ­ση των α­πο­φά­σε­ων που ε­λή­φθη­σαν στο Υ­πουρ­γεί­ο. Ο κ. Αγ­γε­λά­κας πε­ρι­έ­γρα­ψε τον ά­με­σο στό­χο: «Να δώ­σου­με τά­χι­στα λύ­ση στην προ­σω­ρι­νή δι­α­χεί­ρι­ση», ώ­στε να παύ­σει και η με­τα­φο­ρά α­πορ­ριμ­μά­των, που δεν εί­ναι φι­λι­κή προς το πε­ρι­βάλ­λον, ε­νώ κο­στί­ζει πο­λύ.

Από σήμερα η ένταξη πρατηριούχων στο νέο σύστημα ελέγχου

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Οι πρατηριούχοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση ενίσχυσης για την εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://digitalaid.ktpae.gr/ από σήμερα Παρασκευή, 22 Μαρτίου, μέχρι και τις 27 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προκηρύξει δράση με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», με εκτιμώμενο προϋπολoγισμό 30 εκατ. ευρώ, που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τη σχετική υπ΄αριθμ. Β2 -829Α /2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και του εξερχομένου καυσίμου. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

23η Μαρτίου 1821 -Εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Καλαμάτας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Η Καλαμάτα φορεί τα γιορτινά της για τη λαμπρή επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, που ξεκίνησε με την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό στις 23 Μαρτίου του 1821. Στις φετινές εκδηλώσεις, την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Ευάγγελος Ζαχαράκης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτριος Σαμπαζιώτης.
 Το Σάββατο 23 Μαρτίου, στις 15.00 στην πλατεία 23ης Μαρτίου, θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις, με τερματισμό του Δρόμου Θυσίας και άφιξη του σκυταλοδρόμου που θα μεταφέρει τη Φλόγα από την Ιερά Μονή Βελανιδιάς. Θα ακολουθήσουν η τέλεση Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, τρισάγιο στη μνήμη των αγωνιστών του Εικοσιένα και ο πανηγυρικός της ημέρας, τον οποίο θα εκφωνήσει ο δρ. Ιωάννης Πλεμμένος, ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Μετά το προσκλητήριο οπλαρχηγών που συμμετείχαν στην έναρξη του Ιερού Αγώνα, θα γίνει αναπαράσταση της κατάληψης της Καλαμάτας από τους Έλληνες, με τη συμμετοχή μελών πολλών πολιτιστικών και εθνικοτοπικών Συλλόγων. Η εκδήλωση θα κλείσει με παρέλαση μαθητών και όσων θα μετάσχουν στην Αναπαράσταση. Την επέτειο του Εθνικού Ξεσηκωμού θα λαμπρύνουν δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος, από τη χορωδία της Εμπορικής Τραπέζης και τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.

Τρεις συλλήψεις στη Μεσσηνία για κλοπή καυσίμων και ναρκωτικά

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Συνελήφθη, χθες (17-3-2013) το απόγευμα, στη Μεσσήνη Μεσσηνίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, ένας (1) 20χρονος ημεδαπός ΡΟΜΑ, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Συνελήφθησαν δύο (2) άτομα γιατί αφαίρεσαν καύσιμα από όχημα Συνελήφθησαν, σήμερα (18-3-2013) και πρώτες πρωινές ώρες, στη Μαραθούπολη Μεσσηνίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γαργαλιάνων, δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Ρουμανίας, ένας 35χρονος και μία 28χρονη, γιατί όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα, μαζί με ακόμα δύο (2) άτομα που αναζητούνται, αφαίρεσαν από όχημα ιδιοκτησίας ημεδαπού, -10- λίτρα καυσίμων. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα δοχείο, λάστιχο μήκους -2- μέτρων και ένα χωνί. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.

Εντυπωσιάστηκαν οι Ρώσοι τουριστικοί πράκτορες από το τουριστικό προϊόν

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , ,

Εντυπωσίασε τους Ρώσους τουριστικούς πράκτορες και τον υπουργό Τουρισμού της Μόσχας Σεργκέι Σπίλκο (Sergey P. Shpilko), η «Μυθική Πελοπόννησος» και η Πελοποννησιακή κουζίνα, που παρουσίασε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, παρουσία του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Ρωσία Ιωάννη Πλιώτα, ενώ δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την παρουσία τής περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεθνή έκθεση MITT 2013. Ο υπουργός Τουρισμού της Μόσχας ενθουσιάστηκε από τις φυσικές ομορφιές της Πελοποννήσου, και παράλληλα ζήτησε από τον Πέτρο Τατούλη τη μετάδοση της εμπειρίας του, από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 ως υφυπουργός Πολιτισμού, για τη διοργάνωση των χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων του 2014 από τη Ρωσία. Παράλληλα, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Ρωσία μίλησε με θερμά λόγια για το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου, ενώ σημείωσε τις ενέργειες του προξενείου για απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης βίζας, που στοχεύουν στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού στη ρωσική αγορά.

Ημέρα δράσης κατά του ρατσισμού στα σχολεία

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

21 Μαρτίου σήμερα, Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού στην κοινωνία και την εκπαίδευση, κι ένα πλήθος δράσεις κι ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία.
21 Μάρτη 2013 – Μέρα αντιρατσιστικής δράσης στα σχολεία Το υπουργείο Παιδείας έχει αποστείλει εγκύκλιο, με την οποία ενημερώνει σχετικά καθηγητές, μαθητές και γονείς και καλεί όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αφιερώσουν την Τετάρτη 20/3 ή την Πέμπτη 21/3/2013 μια διδακτική ώρα (με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων) σε δράσεις – συζητήσεις – εκδηλώσεις κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων. «Η Ημέρα αυτή θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για την εκπαίδευση να ενισχύσει τις δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και την αποτροπή φαινομένων ρατσισμού και διακρίσεων μέσα στη σχολική κοινότητα.
Η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να διαμορφώνει συνθήκες που να προάγουν τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Στη χώρα μας, με βάση το Σύνταγμα, εξασφαλίζεται στον καθένα το «δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη […] Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων…» (άρθρο 5 §2 και 3 του Συντάγματος), τονίζεται στην εγκύκλιο. Η Κίνηση «Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή» (ΚΕΕΡΦΑ) καλεί εκπαιδευτικούς και μαθητές να προχωρήσουν σε δράσεις κατά των ρατσιστικών διακρίσεων σε συνεργασία με γονείς και τους αρμόδιους φορείς των δήμων, ενώ οργανώνει συλλαλητήριο στις 30 Μαρτίου στις 2 το μεσημέρι στην Ομόνοια και πορεία προς τη Βουλή με κεντρικό σύνθημα «Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς, νόμιμοι οι μετανάστες».

Οπλοστάσιο βρήκε η ΕΛΑΣ σε σπίτι στην Μάνη..!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Εντοπίστηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Λακωνία οπλισμός και φυσίγγια Συνελήφθη ένας 45χρονος Λάκωνας , στην οικία του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov», περίστροφα, μαχαίρια, φυσίγγια κ.α. Εντοπίστηκε, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε τοπική κοινότητα της Λακωνίας, οπλισμός και φυσίγγια. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη, σήμερα (20-3-2013) το πρωί, σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, ένας 45χρονος ημεδαπός.
Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Περιφερείας Σπάρτης, στο πλαίσιο της οποίας έγινε έρευνα στην οικία του 45χρονου, η οποία βρίσκεται σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν : Ένα (1) πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov», με σιγαστήρα και γεμιστήρα που περιείχε -10- φυσίγγια. Δύο (2) περίστροφα. Διακόσια τρία (203) φυσίγγια, διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων. Ογδόντα τρεις (83) κάλυκες, διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων. Τέσσερα (4) μαχαίρια. Ένα (1) ξιφίδιο, με μήκος λάμας -15- εκατοστών. Μία (1) σπάθα, με μήκος λάμας -24- εκατοστών. Μία (1) θήκη περιστρόφου. Ο 45χρονος θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.

Συνέλαβαν 45 χρονο με οπλοστάσιο στην Μάνη

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ένας 45χρονος συνελήφθη σε χωριό της Μάνης, όταν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου εντοπίστηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.
Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν, ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ με σιγαστήρα και γεμιστήρα που περιείχε 10 φυσίγγια. Δύο περίστροφα, διακόσια τρία φυσίγγια, διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ογδόντα τρεις κάλυκες, διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, τέσσερα μαχαίρια, ένα ξιφίδιο με μήκος λάμας 15 εκατοστών, μία σπάθα μήκους 24 εκατοστών και μία θήκη περιστρόφου. Ο 45χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου.

Πολύ επιλεκτική η ευαισθησία της ΥΔΕ Μεσσηνίας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , , ,

Η ΥΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ..ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ..! Όταν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα των νομαρχιών και των δήμων ήταν και είναι στην σειρά παρκαρισμένα στα πανηγύρια και τις κομματικές εκδηλώσεις.. Δεν υπήρχε δημόσιο συμφέρον ούτε ενοχλεί ευαίσθητους υπαλλήλους το άθλιο αυτό θέαμα.. Έτσι δεν είναι; Όταν μία υπηρεσία μπλοκάρει επειδή έτσι νομίζει σωστό τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων και αφήνει τα παιδιά στους δρόμους.. Οι ευαίσθητοι υπάλληλοι, δεν έχουν κάτι να πουν...!Ακόμα και όταν καθυστερούν την μεταφορά ΑΜΕΑ με ταξί... Έτσι δεν είναι; Οι ευαίσθητοι υπάλληλοι στην ΥΔΕ Μεσσηνίας (Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου) κάνουν δηλώσεις ευαισθησίας στις εφημερίδες μόνο επιλεκτικά... Έτσι δεν είναι κα. Τζαβάρα; Σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον όπως το ορίζετε εσείς οι αντιπεριφερειάρχες δεν πρέπει να μετακινούνται ή να βρουν τρόπο να μετακινούνται με...τηλεπάθεια... Κάτι δηλαδή σαν τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.. Τώρα γιατί επιλεκτικά σας πειράζει η μετακίνηση της Νικολάκου και όχι των άλλων αντιπεριφερειαρχών είναι..βαθύ θέμα... Ποιος λογικός άνθρωπος όμως θα υπερασπιστεί την άποψη σας; Προσπαθείτε να δημιουργήσετε ζήτημα με υπηρεσιακές μετακινήσεις της αντιπεριφερειάρχου αλλά και των υπαλλήλων της ΠΕ Μεσσηνίας στην Τρίπολη, αμφισβητώντας, μάλιστα και το αν μπορούν να κινούνται τα αυτοκίνητα εντός της Περιφέρειας. Δεν ξέρετε ότι με τον Καλλικράτη έχουν αλλάξει τα διοικητικά όρια; ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ; Πιστεύετε ότι έτσι κάνετε πολιτική πράξη; Την ίδια που κάνατε όταν μπλοκάρατε τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ και έμειναν οι μαθητές στον δρόμο; Αφήσατε στον δρόμο και παιδάκια ΑΜΕΑ...καμία ευαισθησία ΕΚΕΙ:::::::::::::::::: Αλλά με την σπουδή σας αυτή ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ μία ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ..

Μικρομάνη: Στο βασίλειο της άγριας αγκινάρας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Η Μεσσηνία φημίζεται κυρίως για δύο αγροτικά προϊόντα της, το ελαιόλαδο και τα σύκα. Ομως δεν είναι ευρέως γνωστό ότι η μεσσηνιακή γη και συγκεκριμένα η περιοχή της Μικρομάνης είναι η εστία της επονομαζόμενης και βασίλισσας των λαχανικών -λόγω των πλούσιων στοιχείων και των ευεργετικών ιδιοτήτων-, της άγριας αγκινάρας. Το χωριό Μικρομάνη βρίσκεται στη νοτιοανατολική Μεσσηνία και σε απόσταση 10 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Είναι αγροτική περιοχή. Ο ποταμός Νέδοντας, αλλά και τα κανάλια που διασχίζουν την περιοχή κάνουν το έδαφος εύφορο και παραγωγικό. Η άγρια αγκινάρα αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων της Μικρομάνης.
Η καλλιέργειά της γίνεται σε περίπου 650 στρέμματα από 50 παραγωγούς. Πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη εργασία, που διαρκεί αρκετούς μήνες. Η παραγωγή ξεκινά τον Φεβρουάριο και το φυτό είναι αρκετά ευάλωτο στη βαρυχειμωνιά. Γι’ αυτό το μικροκλίμα και οι ήπιες θερμοκρασίες της περιοχής τον χειμώνα ευνοούν την καλλιέργεια, η οποία προστατεύεται από ασθένειες. Μάλιστα, χαρακτηρίζεται ακόμη και βιολογική. Η κάθε ρίζα αγκινάρας παράγει περίπου 20-25 «κεφάλια». Η μέση ετήσια παραγωγή είναι 3.000.000 «κεφάλια». Τα τελευταία 26 χρόνια -από το 1987- πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία της Μικρομάνης η γιορτή της αγκινάρας, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Οι γυναίκες του χωριού δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να δοκιμάσουν καταπληκτικά εδέσματα με βάση την αγκινάρα. Υπολογίζεται ότι κάθε γιορτή καταναλώνονται 12.000-15.000 αγκινάρες. Οι παραγωγοί της Μικρομάνης πωλούν τις νωπές αγκινάρες στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας, σε οπωροπωλεία της περιοχής, αλλά και σε εμπόρους που τις προωθούν σε λαϊκές αγορές της Αθήνας, της Πάτρας, του Αιγίου, της Σπάρτης και του Πύργου. Μεγάλο μέρος της παραγωγής αγοράζεται και από τοπική εταιρία, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία και διακίνηση της άγριας αγκινάρας. Σε αυτή την περίπτωση οι άγριες αγκινάρες συσκευάζονται κατεψυγμένες ή φρέσκες και προωθούνται σε σούπερ μάρκετ της εγχώριας αγοράς, αλλά και στο εξωτερικό.

" ΕΦΤΥΣΑΝ " το Μνημόνιο οι Κύπριοι -ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΟΧΙ ΜΕ 36 ΨΗΦΟΥΣ !

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Η καταψήφιση του νομοσχεδίου για το «κούρεμα» καταθέσεων από την Βουλή ήταν δεδομένη, μετά και την απόφαση του κυβερνώντος Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) να τηρήσει αποχή.Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κρίσιμη ψηφοφορία στην κυπριακή Βουλή για το κυβερνητικό νομοσχέδιο για εφαρμογή της συμφωνίας του Eurogroup για την κυπριακή οικονομία, με το «κούρεμα» των καταθέσεων. 36 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο και 19 απείχαν- Η καταψήφιση του νομοσχεδίου για το «κούρεμα» καταθέσεων από την Βουλή ήταν δεδομένη, μετά και την απόφαση του κυβερνώντος Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) να τηρήσει αποχή. Το νομοσχέδιο, παρά τις τροποποιήσεις του, θα καταψηφιστεί από ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Οικολόγους.
- Ο πρόεδρος της κυπριακής Βουλής και του κόμματος ΕΔΕΚ, Γιαννάκης Ομήρου, ανέφερε πως το ζήτημα είναι αν η κυπριακή Δημοκρατία θα αποδεχθεί να μετατραπεί σε ένα πειραματόζωο επιβολής νεοαποικιακών δεσμών. «Όχι στον ωμό εκβιασμό. Αυτή είναι η μόνη αξιοπρεπής απάντηση», είπε. Επίσης, τόνισε πως η απόφαση καταστρέφει την Κύπρο ως χρηματοπιστωτικό κέντρο. Ο κ. Ομήρου τόνισε ότι η κυβέρνηση όφειλε να ζητήσει χρόνο για διαβούλευση με τις πολιτικές δυνάμεις, απορρίπτοντας τον εκβιασμό. «Μερικοί μιλούν για καταστροφή αν δεν ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία. Αν το ψηφίσουμε, αποφεύγεται η καταστροφή; Δεν γνωρίζουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα αφήσει κανείς χρήματα σε κυπριακές τράπεζες; Η πρόταση μας είναι η απόρριψη του νομοσχεδίου», σημείωσε. - Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού σημείωσε ότι «καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας μας». «Η Κύπρος γίνεται το πειραματόζωο του κουρέματος των καταθέσεων», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι τα κριτήρια των Ευρωπαίων στην περίπτωση της Κύπρου είναι και πολιτικά. Οι ίδιες οι εξελίξεις απέδειξαν πως ο δογματισμός βρίσκεται στην πλάνη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, σημείωσε ο κ. Κυπριανού. «Τα όσα συμφωνήθηκαν από την κυβέρνηση Αναστάσιάδη και του Eurogroup στόχευαν και στην εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων, η Γερμανία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο», είπε. «Η Κύπρος και ο λαός μας δεν έπεσαν μόνο θύματα των ψεύτικων υποσχέσεων, αλλά έπεσαν θύματα των δεσμεύσεων που δεν έγιναν πράξη από τον κ. Αναστασιάδη και την ΔΗΚΟ. Δεσμεύτηκε να μην αποδεχθεί το κούρεμα των καταθέσεων», τόνισε.
Η κυβέρνηση θα έπρεπε να αντέξει στις πιέσεις και να επικαλεστεί διάλογο με τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να κερδίσει χρόνο, είπε ο κ. Ανδριανού. - Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Μάριος Κάρογιαν, είπε πως «η πατρίδα υφίσταται άδικη και απρόκλητη επίθεση. Η απάντησή μας πρέπει να είναι σε προκλήσεις που αφορούν όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σημείωσε πως η Κύπρος δεν έδωσε σε κανέναν το δικαίωμα να την χρησιμοποιήσει σαν πειραματόζωο, κάνοντας λόγο για «κούρεμα» των αξιών της Κύπρου. «Η ενέργεια του Eurogroup είναι ένας ωμός εκβιασμός που παίρνει χαρακτήρα βαρβαρότητας». «Απέναντι στην Ευρώπη της καταστροφής, εμείς αντιτείνουμε την Ευρώπη της ανάπτυξης», σημείωσε.
Ο κ. Κάρογιαν είπε: «Ναι υπάρχουν χώρες που είναι έτοιμοι να στηρίξουν αυτήν τη χώρα, όπως και εμείς το κάναμε στο παρελθόν. Ναι έχουμε υποχρέωση να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο με φίλες χώρες, που μας στήριξαν στις δύσκολες στιγμές. Η επιβίωση αυτού του λαού είναι το πρώτιστο». - Ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης κατά την εισήγησή του έκανε λόγο για επικίνδυνη απόφαση του Eurogroup, ενώ έκανε λόγο για σχέδιο που έχει ως στόχο την καταστροφή της Κυπριακής οικονομίας. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως το κόμμα του λέει «όχι» στο νομοσχέδιο. «Να πούμε το όχι τολμηρά και να εφαρμόσουμε αυτά που επιβάλλονται», είπε.

Τροχαίο στην παράκαμψη γέφυρας στο δρόμο Καλαμάτα- Αθήνα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Ένα τροχαίο που προκάλεσε μποτιλιάρισμα συνέβη πριν λίγο ακριβώς στο κομμάτι της παράκαμψης στη νέα γέφυρα που κατασκευάζεται. Το τροχαίο προκάλεσε μεγάλο μποτιλιάρισμα αλλά σιγά σιγά η κυκλοφορία αποκαθίσταται, ενώ έχουμε ένα ελαφρύ τραυματισμό. Η κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο ήταν αυξημένη και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σύμφωνα με εκτιμήσεις της τροχαίας...

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 - Επαναστάτησε η Καλαμάτα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013 | Posted in , , , , ,


Επαναστατικός αναβρασμός επικρατούσε στη Μάνη τον Μάρτιο του 1821. Ο Κολοκοτρώνης βρισκόταν στην Καρδαμύλη και οι Φιλικοί είχαν κάμψει τις αντιρρήσεις του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη για το άκαιρο του ξεσηκωμού.
Στα μέσα του μηνός ένα πλοίο φορτωμένο με πολεμοφόδια, σταλμένο από τους Φιλικούς της Σμύρνης, φθάνει στο λιμάνι του Αλμυρού, έξω από την Καλαμάτα. Ο Νικηταράς και ο Αναγνωσταράς με τους άνδρες τους αναλαμβάνουν να μεταφέρουν το πολύτιμο φορτίο σε ασφαλές μέρος.
Οι οθωμανικές αρχές της Καλαμάτας πληροφορούνται το γεγονός και ενεργώντας αφελώς ζητούν να μάθουν από τους προκρίτους το περιεχόμενο του φορτίου και γιατί συνοδεύεται από ενόπλους. Αυτοί τους απαντούν ότι οι ένοπλοι είναι χωρικοί που συνοδεύουν φορτία λαδιού για το φόβο των ληστών. Ο βοεβόδας της Καλαμάτας Σουλεϊμάν αγάς Αρναούτογλου πείθεται και ζητά τη βοήθεια των Μανιατών, που στέλνουν στην πόλη 150 άνδρες, υπό τον Ηλία Μαυρομιχάλη (20 Μαρτίου).
Από τις 17 Μαρτίου, όμως, οι πρόκριτοι της Μάνης, υπό την αρχηγία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, είχαν υψώσει τη σημαία της επανάστασης στην Τσίμοβα, σημερινή Αρεόπολη της Λακωνίας.
Ο παπάς του χωριού όρκισε και ευλόγησε τα όπλα των καπεταναίων και των παλικαριών τους στην Εκκλησία των Ταξιαρχών. Οι ατίθασοι Μανιάτες ξεκίνησαν την Επανάσταση, οκτώ μέρες πριν από τη συμβατική της έναρξη.
Αμέσως μετά, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης και ο Γιατράκος ξεκινούν για τον Μιστρά και τη Μονεμβασιά, ενώ ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 2.000 άνδρες για την Καλαμάτα. Εν τω μεταξύ, στο άλλο άκρο της Πελοποννήσου σημειώνεται η πρώτη επαναστατική ενέργεια του Αγώνα, με την πολιορκία των Καλαβρύτων (21 Μαρτίου), την οποία υπερασπίζεται για λογαριασμό των Οθωμανών ένας άλλος Αρναούτογλου, ο Ιμπραήμ.
Οι Μανιάτες φθάνουν έξω από την Καλαμάτα στις 22 Μαρτίου και καταλαμβάνουν τους γύρω λόφους. Τότε μόνο ο αγάς της πόλης κατανοεί τι συμβαίνει. Είναι αργά για να διαφύγει στην Τριπολιτσά, καθώς η Καλαμάτα είναι ολόγυρα αποκλεισμένη και αποφασίζει να αντιτάξει άμυνα με τους Τούρκους της πόλης. Όταν το πρωί της 23ης Μαρτίου 1821 οι επαναστάτες εισέρχονται στην Καλαμάτα, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης ζητά από τον Αρναούτογλου να παραδοθεί, τονίζοντάς του το μάταιο της προσπάθειάς του.
Πράγματι, ο αγάς παραδίδει στους επαναστάτες με πρωτόκολλο την πόλη και τον τουρκικό οπλισμό. Το μεσημέρι, μπροστά από την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, οι ιερείς ευλογούν τις σημαίες και ορκίζουν τους αγωνιστές.
Επακολούθησε σύσκεψη των οπλαρχηγών, που αποφάσισαν τη δημιουργία μιας επαναστατικής επιτροπής, την οποία ονόμασαν «Μεσσηνιακή Γερουσία», για τον καλύτερο συντονισμό του αγώνα. Η ηγεσία της ανατέθηκε στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, που έφερε τον τίτλο Αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού. Την ίδια μέρα, η «Μεσσηνιακή Γερουσία», με Προκήρυξή της προς την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, γνωστοποιεί ότι οι Πελληνεύς ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους.
Η Προκήρυξη της «Μεσσηνιακής Γερουσίας».
Το κείμενο της Προκήρυξης, το πρωτότυπο της οποίας σώζεται στα αρχεία του Foreign Office (βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών), είναι το εξής:Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου. 
Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς. 
Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.
Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράς τυραννίας. 
Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την Ελευθερίαν. 
Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας. 
Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας. 
Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας. 
1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα. Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου 
Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.


ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ LIVE

FREE RADIO LIVE

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ 87 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα με την μοναδική ιστορική και κοινωνική της υπόσταση.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ E-MEDIA

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
kalamatanews1@gmail.com

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

    ΑΡΧΕΙΟ