Headlines

Εγκατάσταση 15 κεντρικών κλιματιστικών μονάδων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 | Posted in , , , , ,

Έ­να α­κό­μη ου­σι­α­στι­κό και ση­μαν­τι­κό έρ­γο ξε­κί­νη­σε σή­με­ρα στο Νο­σο­κο­μεί­ο Κα­λα­μά­τας στο πλαί­σιο της ε­νερ­γεια­κής και η­λε­κτρο­μη­χα­νο­λο­γι­κής α­να­βάθ­μι­σης που υ­λο­ποι­εί­ται τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια σ’ αυ­τό. Ει­δι­κό­τε­ρα ξε­κί­νη­σαν σή­με­ρα οι ερ­γα­σί­ες για την εγ­κα­τά­στα­ση δε­κα­πέν­τε (15) κεν­τρι­κών κλι­μα­τι­στι­κών μο­νά­δων πλη­ρών (ψυ­χρού και θερ­μού στοι­χεί­ου) συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 380.000€. Πρό­κει­ται για έρ­γο που εί­χε εν­τα­χθεί μέ­σα στο 2013 στο ΠΕΠ Πε­λο­πον­νή­σου, «έ­τρε­ξε» τους προ­η­γού­με­νους μή­νες η προ­βλε­πό­με­νη δι­ε­θνής δι­α­γω­νι­στι­κή δι­α­δι­κα­σί­α και σή­με­ρα η μει­ο­δό­τρια α­νά­δο­χος ε­ται­ρί­α «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» ξε­κί­νη­σε τις ερ­γα­σί­ες υ­λο­ποί­η­σης.
Το έρ­γο πε­ρι­λαμ­βά­νει την εξ ο­λο­κλή­ρου αν­τι­κα­τά­στα­ση με­γά­λου μέ­ρους των υ­φι­στά­με­νων κλι­μα­τι­στι­κών μο­νά­δων, κυ­ρί­ως αυ­τών που εί­ναι ε­κτε­θει­μέ­νες σε αί­θριους χώ­ρους και αυ­τών που ε­ξυ­πη­ρε­τούν νευ­ραλ­γι­κά τμή­μα­τα του Νο­σο­κο­μεί­ου και λει­τουρ­γούν α­πό της κτή­σε­ως του Νο­σο­κο­μεί­ου (15 έ­τη) . Η α­νάγ­κη της αν­τι­κα­τά­στα­σης προ­έ­κυ­ψε έ­νε­κα της πο­λύ­χρο­νης και συ­νε­χούς λει­τουρ­γί­ας αυ­τών και υ­λο­ποι­εί­ται με την εγ­κα­τά­στα­ση νέ­ων τε­χνο­λο­γι­κά ε­ξε­λιγ­μέ­νων και ε­νερ­γεια­κά α­πο­δο­τι­κό­τε­ρων έ­τσι ώ­στε μέ­σω του έρ­γου αυ­τού να δι­α­σφα­λι­στεί η δι­α­θε­σι­μό­τη­τα και η ε­πάρ­κεια αυ­τών των υ­πο­δο­μών, με ταυ­τό­χρο­νη α­να­βάθ­μι­ση των υ­πη­ρε­σι­ών και ε­ξοι­κο­νό­μη­ση πό­ρων. Το έρ­γο προ­βλέ­πε­ται σύμ­φω­να με την σύμ­βα­ση να έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­χρι τις 27/5/2014.

ΠΥΛΟΣ-Στον τελικό αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Πανναξιακός

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Έγραψε ιστορία ο Πανναξιακός, καθώς μετά την εντυπωσιακή του πορεία στην παρθενική του παρουσία στην Α1 Γυναικών, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στον τελικό του Κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Κυριακής τον Ολυμπιακό (19.30, Δημόσια Τηλεόραση).
Τα σετ: 25-12, 25-18, 25-20
Πανναξιακός (Κόβαζιτς): Τρίβουνιτς 7 (4/10 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 75% υπ. – 33% άριστες), Κωνσταντινίδου 7 (6/8 επ., 1 άσο), Τσέσλιαρ 5 (3/3 επ., 1 άσο, 1 μπλοκ), Ράντοβιτς 14 (13/34 επ., 1 άσο, 44% υπ. – 39% άριστες), Καρπουζά 10 (8/16 επ., 1 άσο, 1 μπλοκ) Εμμανουηλίδου 9 (4/8 επ., 1 άσο, 4 μπλοκ), Κακουράτου –λ (43% υπ. – 43% άριστες)
Ηρακλής (Μίλεφ): Κωνσταντινίδου Λ. 3 (1/3 επ., 2 άσοι), Βέλλιου 8 (7/23 επ., 1 άσο, 46% υπ. – 32% άριστες), Κυριακίδου 7 (3/11 επ., 4 μπλοκ), Κομνίνο 1 (1 άσο), Στράντζαλη 13 (12/27 επ., 1 άσο, 40% υπ. – 35% άριστες), Αλτίνη 7 (6/23 επ., 1 άσο), Αρτακιανού –λ (78% υπ. – 33% άριστες) / Δάρδα, Καλαϊτζίδου, Παπαστεφάνου, Δαμιανίδου.

«Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες» το όνομα του συνδυασμού Μ. Μάκαρη

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

«Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες», είναι το όνομα το οποίο επέλεξε ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας Μανώλης Μάκαρης και οι συνεργάτες τους, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου του συνδυασμού τους. Υπενθυμίζεται ότι ο Μ. Μάκαρης έχει την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και των Οικολόγων Πράσινων.

Κερδοφόρα η καλλιέργεια ροδιάς στην Καλαμάτα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Συνάντηση – ενημέρωση με καλλιεργητές της ροδιάς, επαγγελματίες, παραγωγούς και ενώσεις, πραγματοποίησε , η ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε., στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα Επιδίωξη της συνάντησης είναι μέσα από την ενημέρωση να αναπτυχθούν συνεργασίες και συνέργιες που θα έχουν ως στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια, την παραγωγή, την πιστοποίηση, τυποποίηση και προώθηση της παραγωγής του ροδιού και των παραγώγων. Η ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε. ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια με έδρα την Αρκαδία.
Είναι μια πολυσυμμετοχική κοινωνική επιχείρηση. Οι 126 μέτοχοί της καλλιεργούν περισσότερα από 1.100 στρέμματα ροδιάς της ποικιλίας wonderful, κυρίως στην Πελοπόννησο αλλά και στην Στερεά Ελλάδα. Είναι μια καινοτόμος κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία αξιοποιεί τη δύναμη και τα πλεονεκτήματα της ομάδας και με σχέδιο προωθεί την ολοκληρωμένη διαχείριση. Με βάση το σχεδιασμό, από φέτος βγαίνει στην ελληνική και ξένη αγορά, με το δικό της brand name νωπό ρόδι και δική της ετικέτα στο χυμό. Με βάση την έγκριση του επενδυτικού της σχεδίου, που υπέβαλε στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας, το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει το δικό της εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης χυμού.

Κινητοποιήσεις φαρμακοποιών, γιατρών και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , ,


Φαρμακοποιοί απ' όλη την Ελλάδα δίνουν αύριο στις 6:00 το απόγευμα, ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, ραντεβού έξω από τη Βουλή, ζητώντας την απόσυρση διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των φαρμακείων. Στο συλλαλητήριο θα συμμετάσχουν και οι γιατροί, με την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) να χαρακτηρίζει «τερατώδεις» τις ρυθμίσεις για την υγεία που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Οι φαρμακοποιοί που βρίσκονται σε απεργία διαρκείας, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των κινητοποιήσεων και μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, ενώ και οι νοσοκομειακοί γιατροί δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ, την Τρίτη, 1 Απριλίου, ημέρα συνεδρίασης του ECOFIN και στην απεργία την Τετάρτη, 9 Απριλίου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), αποφάσισε 4ωρη στάση εργασίας 11:00-15:00 , τη Δευτέρα 31 Μαρτίου, για τους εργαζόμενους των νοσοκομείων του λεκανοπεδίου και συγκέντρωση στις 12:00, των οδηγών και των ΔΣ των σωματείων των νοσοκομείων έξω από το υπουργείο Υγείας.

Σε συνεχή πτώση οι μισθοί στην Ελλάδα -

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Σταθερή είναι η μείωση των μισθών στην Ελλάδα μετά την υπογραφή του Μνημονίου στα μέσα του 2010. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι ενώ σε όλη την Ευρώπη υπήρξε αύξηση μισθών στην Ελλάδα και αλλά και στην Κύπρο υπήρξαν μειώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι μισθοί στην Ελλάδα μειώνονται συνεχώς απο το 2010, με την μεγαλυτερη μείωση να καταγράφεται στο α΄ τρίμηνο 2013 με τις μειώσεις μισθών να αγγίζουν κατά μέσο όρο το 11,9% Για τη σύγκριση με ό,τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει την ετήσια μεταβολή των μισθών, με διόρθωση εργάσιμων ημερών και χωρίς εποχική διόρθωση.
Έτσι, οι μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν 4,1% το δ΄ τρίμηνο 2013, ενώ μείωση 6,7% καταγράφηκε στους μισθούς στην Κύπρο. Σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συγκεκριμένη περίοδο υπήρξαν αυξήσεις μισθών, ακόμα και στις χώρες σε Μνημόνιο ή υπό επιτήρηση. Ειδικότερα, στην Ισπανία οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,7%, στην Πορτογαλία κατά 0,5%, στην Ιρλανδία κατά 0,4% και στην Ιταλία κατά 1,4%. Στη Γερμανία υπήρξαν αυξήσεις μισθών κατά 2,2%, στη Γαλλία κατά 1,7%, στην Ολλανδία κατά 2,6% και στη Μεγάλη Βρετανία κατά 0,5%. Τέλος, στη Βουλγαρία οι μισθοί αυξήθηκαν 4%, στην Εσθονία 7,7%, στη Λετονία 5,7% και στη Λιθουανία 5,8%.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΗΝΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ...

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014 | Posted in , , , ,

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το πολυνομοσχέδιο εισάγεται αυτήν την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου μετά από δεκάωρη συζήτηση θα τεθεί σε ψηφοφορία τα μεσάνυχτα. Συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για τις 6:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα από τη ΓΣΕΕ και στις 7 το απόγευμα στην Ομόνοια το ΠΑΜΕ. Το Σάββατο το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) στις Επιτροπές Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ, ΧΑ) καταψήφισαν όπως και οι Δημοκρατικοί Ανεξάρτητοι βουλευτές, ενώ από την συζήτηση αποχώρησε το ΚΚΕ. Τις τελευταίες ώρες, υπήρχαν συνεχείς διαβουλεύσεις του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Τσαυτάρη με βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
Οι δύο υπουργοί τελικά κατέληξαν σε ένα κοινό κείμενο που θα εισαχθεί σήμερα στο νομοσχέδιο και θα γίνει γνωστό στους βουλευτές με αμοιβαίες υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Στην τελική ρύθμιση αναφέρεται ότι το παστεριωμένο γάλα θα είναι διάρκειας έως 7 ημέρες, δήλωσε στον ΒΗΜΑ 99,5 ο κ. Τσαυτάρης. Πρόσθεσε πάντως πως δεν μπορεί να κάνει καμία εκτίμηση αν αυτό θα γίνει αποδεκτό από την τρόικα. Το Σάββατο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Θάνος Μωραΐτης και Μιχάλης Κασσής επέμειναν στις αντιρρήσεις τους για τη διάταξη στο θέμα της παραγωγής και διανομής του γάλακτος. Η στάση των βουλευτών αυτών δεν αποκλείεται να αλλάξει μετά τη νέα ρύθμιση.Πάντως, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στη διευρυμένη αρμόδια επιτροπή, κυβερνητικοί παράγοντες στη Βουλή εξέφραζαν την αισιοδοξία τους για ψήφιση του νομοσχεδί

Η επανίδρυση Αυτοδιοίκησης και Κράτους απαιτεί κουλτούρα συνεργασίας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Γράφει ο  Θόδωρος Σταυριανόπουλος
                  Μαθηματικός - Περιφερειακός Σύμβουλος
                    Υπ. Μεταπτυχιακού Ηθικής Φιλοσοφίας.
Η πρόοδος στην τεχνολογία, ιδιαίτερα στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, στην ενοποίηση των παγκόσμιων αγορών και στην απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, επέβαλε νέες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών, των επιχειρήσεων και των ατόμων. Η ανάγκη για επανίδρυση του κράτους στις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου έγινε εξαιρετικά έντονη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.  Εμείς ως χώρα είχαμε διαλέξει ως βηματισμό το σημειωτόν και την όπισθεν καθώς και τα μεγάλα λόγια.
Σήμερα αν θέλουμε επανίδρυση της κοινωνίας, θα πρέπει η κουλτούρα συνεργασίας είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε αυτοδιοικητικό να γίνει πλέον συστατικό στοιχείο του πολιτικού μας συστήματος για την επόμενη χρονική περίοδο.
Ο συνδικαλισμός, αλλά κυρίως το κομματικό σύστημα, όπως είχε δομηθεί σ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αποτελούσε ένα σύστημα κλειστών ακροατηρίων, με την ανάπτυξη των μηχανισμών ως βασικών εργαλείων της σύστασής τους και με μοναδικό σκοπό την  ανέλιξη των στελεχών τους. Αυτό δεν βοήθησε να συμβούν τοπικές συνεργασίες ατόμων σε αυτοδιοικητικό επίπεδο δίνοντας πάντα ενοχοποιητικές ερμηνείες όπου και αν συνέβαιναν.
     Το ερώτημα που τίθεται είναι: Μπορεί να μετασχηματιστεί το όλο κομματικό εποικοδόμημα, να αναιρέσει συστατικά του στοιχεία, να αντιστοιχηθεί στις κοινωνικές διεργασίες και εξελίξεις και να οδηγήσει τη χώρα μέσα από μια νέα αντίληψη διακυβέρνησης, στην οποία θα κυριαρχεί η συναίνεση, η σύνθεση των απόψεων αλλά και η ουσιαστικοποίηση του πολιτικού λόγου και της πολιτικής πράξης ;
Για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της εξουσίας είτε σε επίπεδο εθνικό είτε αυτοδιοικητικό πρέπει να γίνει σαφής διάκριση των επιτελικών αρμοδιοτήτων-δραστηριοτήτων. Θέλουμε κράτος «πλοηγό» ή κράτος «κωπηλάτη». Το κράτος παραδοσιακά λειτουργεί ταυτόχρονα ως «πλοηγός» και ως «κωπηλάτης», συνθέτοντας ένα εξαιρετικά σύνθετο μόρφωμα, που παραμένει περίπλοκο υπό την επίδραση αλλεπάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων, ταξικών συμφερόντων και κομματικών επιδιώξεων.
Όσον αφορά τις κρατικές - αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, πρέπει να υπάρχουν συστήματα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας τους. Στη χώρα μας, η μέτρηση και η αξιολόγηση της απόδοσης αυτών των υπηρεσιών συνήθως δεν εξετάζονται. Οι διοικητές των κρατικών Οργανισμών αλλά και οι αυτοδιοικητικοί αιρετοί που τοποθετούνται επικεφαλείς σε αυτοδιοικητικούς υπηρεσιακούς θεσμούς να απολογούνται για το αποτέλεσμα. Στο παρελθόν οι Διοικήσεις έπαιρναν αυξήσεις καιbonus ακόμα και στις περιπτώσεις που τα έσοδα των Οργανισμών τους πάτωναν! Απαιτείται η εφαρμογή μιας στρατηγικής σαφών στόχων-κινήτρων-επιβραβεύσεων και κυρώσεων.
Αν δεν καλλιεργηθεί και δεν κατακτηθεί τώρα στις αυτοδιοικητικές εκλογές μιακουλτούρα  συνεργασίας μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες και τις ιδεολογικές ζυμώσεις και αναζητήσεις, δεν μπορεί να σχηματοποιηθεί ως ένα έτοιμο σχέδιο που θα «ανακαλυφθεί» κατά τη διάρκεια της όποιας διακυβέρνησης. Καλό είναι να καταργηθούν οι διαχωριστικές απαγορευτικές κομματικές γραμμές που δεν επιτρέπουν στα άτομα να δώσουν τα χέρια και να συνεργασθούν για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Κάποιοι δυστυχώς θεωρούν ότι το καλό, το σωστό και το δημοκρατικό αποτελεί μονοκαλλιέργεια δική τους. Η τοπική Αυτοδιοίκηση έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να ήταν πολυσυλλεκτική και υπερκομματική. Όλοι χωρούν και όλοι μαζί μπορούν να είναι χρήσιμοι στην πόλη τους και στην Περιφέρειά τους. Ίσως σε εθνικό επίπεδο να χρειάζεται άλλη ιδεολογική συνταγή προκειμένου να διασφαλίσεις την οικονομία, την υγεία, την παιδεία και τα σύνορά σου.
         Κατά τη γνώμη μου η λύση στο πρόβλημα της Χώρας, της Περιφέρειας και του Δήμου δεν βρίσκεται σε μονοκομματικές αλήθειες ούτε σε αγωνιστικούς ανέξοδους παλιάς κοπής βερμπαλισμούς· βρίσκεται στην ενίσχυση των κοινωνικών κινημάτων για εμβάθυνση της δημοκρατίας, βρίσκεται στη σύνθεση και διαμόρφωση ενός «προγράμματος» που θα βγάλει το συντομότερο δυνατό τον τόπο από το σκοτάδι της ύφεσης και που θα θέσει στην πρώτη γραμμή την στήριξη των ευρέων πλέον κοινωνικών στρωμάτων που έχουν βρεθεί στη σκοτεινή πλευρά της απόλυτης φτώχειας, της ασύνορης ανέχειας και της απώλειας κάθε ελπίδας.

Καλαμάτα: Ξύλο σε ηλικιωμένο που ασέλγησε σε 13χρονη!

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , ,

Ο πατέρας της κοπέλας έδειρε τον 74χρονο, όταν έμαθε τι συνέβη - Είχε πάει στο σπίτι του ηλικιωμένου να αγοράσει κρασί, την οδήγησε στο υπόγειο και ασέλγησε σε βάρος της. «Πλήρωσε» με ξύλο την προσπάθειά του να ασελγήσει σε ένα ανήλικο κοριτσάκι, ένας ηλικιωμένος σάτυρος στην Καλαμάτα! Προτού τον καταγγείλει στην Ασφάλεια, ο πατέρας της μικρής φρόντισε να τον... «περιποιηθεί» στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο όπου τελικά συνελήφθη! Ο 74χρονος άνδρας είναι γείτονας της οικογένειας και η 13χρονη μαθήτρια είχε πάει στο σπίτι του για να αγοράσει κρασί.
Ο ηλικιωμένος την κάλεσε στο υπόγειο όπου φύλαγε τα μπουκάλια και, μόλις βρέθηκαν μόνοι, την χάιδεψε στο στήθος και προσπάθησε να την φιλήσει! Τρομοκρατημένο το κορίτσι έφυγε αμέσως και ενημέρωσε τους γονείς της. Έξαλλος ο πατέρας της πήγε κατευθείαν στο σπίτι του 74χρονου και τον χτύπησε με τα χέρια του, χωρίς να του προκαλέσει σοβαρά τραύματα. Ωστόσο, ο ηλικιωμένος πήγε μόνος του στο νοσοκομείο και οι γιατροί αποφάσισαν να νοσηλευτεί προληπτικά. Έμεινε, όμως, φρουρούμενος από αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, ώσπου να πάρει εξιτήριο. Αμέσως μετά, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας που του άσκησε δίωξη για αποπλάνηση ανηλίκου και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον ανακριτή.

Πρωτοδικείο για συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις στην περιμετρική

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Μόλις σήμερα, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από το δικαστήριο της Πρωταπριλιάς, δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Υποδομών για «την 1η διόρθωση του συµπληρωµατικού κτηµατολογίου απαλλοτρίωσης του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα από την Χ.Θ. 26+546 - Χ.Θ. 32+907 του τµήµατος Τσακώνα – Καλαµάτα»… Την Πρωταπριλιά το Πρωτοδικείο Καλαμάτας θα συνεδριάσει για τον καθορισμό των προσωρινών τιμών αποζημίωσης, όπως έχει αιτηθεί το Ελληνικό Δημόσιο, για τις συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις στην περιμετρική οδό της Καλαμάτας. Με την ειδική διαδικασία του 7Α το Εφετείο έχει ήδη αποφασίσει την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων και έχει καθορίσει την καταβολή τμήματος της αποζημίωσης. Όμως οι τιμές των αποζημιώσεων θα καθοριστούν με την κανονική διαδικασία, δηλαδή με το Πρωτοδικείο της Πρωταπριλιάς θα καθοριστούν οι προσωρινές τιμές και θα ακολουθήσει το Εφετείο για τις οριστικές τιμές.
Σήμερα δε το υπουργείο Υποδομών αποφάσισε τη διόρθωση του συμπληρωματικού κτηματολογίου απαλλοτρίωσης και ειδικότερα εκδόθηκε η εξής απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΞΡ1-ΗΣ9): «Εγκρίνουµε την 1η διόρθωση του συµπληρωµατικού κτηµατολογίου απαλλοτρίωσης του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα από την Χ.Θ. 26+546 - Χ.Θ. 32+907 του τµήµατος Τσακώνα – Καλαµάτα που κηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ ∆12/α/ο/7201/2-11-2012 (Α∆Α: Β4551-ΡΩΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, όπως συντάχθηκε από τον Μελετητή, ελέγχθηκε και διορθώθηκε από την ΕΥ∆Ε/ΜΚ/Ε.Π.Π. και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆/νση µας, ως προς τους αναλογισµούς».

«Στην ψηφιακή εποχή περνά η Πολεοδομία του Δήμου Καλαμάτας»

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

«Στην ψη­φια­κή ε­πο­χή περ­νά η Πο­λε­ο­δο­μί­α του Δή­μου Κα­λα­μά­τας, ό­πως ή­δη έ­χου­με ε­νη­με­ρώ­σει και τους συλ­λό­γους των μη­χα­νι­κών την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα. Ό­λο αυ­τό το δι­ά­στη­μα έ­χει γί­νει μια τε­ρά­στια δου­λειά και προ­σπά­θεια που α­φο­ρά στην κα­λύ­τε­ρη ορ­γά­νω­ση της Υ­πη­ρε­σί­ας η ο­ποί­α θα έ­χει ως α­πο­τέ­λε­σμα την κα­λύ­τε­ρη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του Δη­μό­τη.» Τό­νι­σε η δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λος Πα­να­γι­ώ­τα Ντίν­τα σε συ­νέν­τευ­ξη που πα­ρα­χώ­ρη­σε για την ψη­φι­ο­ποί­η­ση της Πο­λε­ο­δο­μί­ας του Δή­μου Κα­λα­μά­τας.
Ε­πί­σης, κ. Ντίν­τα ε­πε­σή­μα­νε ό­τι: «Ως την ώ­ρα έ­χουν κα­τα­γρα­φεί και έ­χουν τα­ξι­νο­μη­θεί 65000 οι­κο­δο­μι­κές ά­δει­ες οι ο­ποί­ες έ­χουν εκ­δο­θεί α­πό το 1955 και με­τά, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα έ­χει δη­μι­ουρ­γη­θεί η­λε­κτρο­νι­κό αρ­χεί­ο που πε­ρι­έ­χει ό­λη αυ­τή την πλη­ρο­φο­ρί­α. Πρα­κτι­κά, αυ­τό ση­μαί­νει για τον Δη­μό­τη ό­τι τέρ­μα τα ραν­τε­βού με­τά α­πό αρ­κε­τές η­μέ­ρες για την εύ­ρε­ση φα­κέ­λου οι­κο­δο­μι­κής ά­δειας, τώ­ρα εί­ναι ό­λα κα­τα­γε­γραμ­μέ­να και εί­ναι θέ­μα ε­λα­χί­στων λε­πτών να α­να­συρ­θεί ο φά­κε­λος κά­θε ι­δι­ο­κτή­τη α­πό το αρ­χεί­ο. Πα­ράλ­λη­λα, έ­χου­με ο­λο­κλη­ρώ­σει την κα­τα­γρα­φή και ψη­φι­ο­ποί­η­ση ό­λων των τρο­πο­ποι­ή­σε­ων του σχε­δί­ου πό­λης α­πό το 1989 και έ­πει­τα και στις 15 Α­πρι­λί­ου θα εί­μα­στε σε θέ­ση να τα α­ναρ­τή­σου­με στο www.kalamata.gr μα­ζί με τα η­λε­κτρο­νι­κά αρ­χεί­α των Πο­λε­ο­δο­μι­κών Με­λε­τών και του Γε­νι­κού Πο­λε­ο­δο­μι­κού Σχε­δί­ου.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Την... άφαντη μέχρι σήμερα «λίστα Νικολούδη» θα έχουν εντός της ημέρας στα χέρια τους τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο Παναγιώτης Νικολούδης έστειλε στη Βουλή τον κατάλογο με τους 75 δημάρχους και περιφερειακούς συμβούλους. για τους οποίους έχει επέμβει ο εισαγγελέας σχετικά με τη δήλωση πόθεν έσχες. Η λίστα αποτελείται ουσιαστικά από δύο κατηγορίες, αυτούς που δεν έκαναν τη σχετική δήλωση και εκείνους που υπέβαλλαν ανακριβές πόθεν έσχες, οι οποίοι έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα.

ΙΣΚΙΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014 | Posted in , , , , ,

Η Καλαμάτα είναι γνωστή ως πόλη της μουριάς, καθώς πρόκειται για ένα δένδρο συνδεδεμένο με το μετάξι, του οποίου η παραγωγή και μεταποίηση στο παρελθόν ήταν μεγάλη στην περιοχή μας. Για την εκτροφή του μεταξοσκώληκα ήταν αναγκαία τα φύλλα της μουριάς, εξ ου και ο μεγάλος αριθμός τέτοιων δένδρων παλιότερα στην Καλαμάτα. Οι μουριές έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανισθεί αλλά τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή καταβάλλει προσπάθεια επανακυριαρχίας του δένδρου αυτού στην πόλη.Μουριές φυτεύονται σε μεγάλους δρόμους της Καλαμάτας και το γνωστό παράδειγμα της Ναυαρίνου, με το σπουδαίο αισθητικό αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στην οδό Φαρών και στην οδό Πλάτωνος, στην περιοχή των αναπλάσεων. Σήμερα, άρχισε η φύτευση δεκάδων μουριών σ’ αυτούς τους δρόμους, οι οποίες θα δώσουν άμεσα αποτέλεσμα, όχι μόνο αισθητικό, αλλά και σκίασης το καλοκαίρι

Έξοδος προς Αρχαία Μεσσήνη επί της νέας εθνικής οδού

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Μετά την αρνητική εξέλιξη που δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο σχετικά με την μη κατασκευή κόμβου προς Αρχαία Μεσσήνη στο νέο αυτοκινητόδρομο Τρίπολης – Καλαμάτας, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, κατόπιν σχετικής ερώτησης του Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Γιάννη Λαμπρόπουλου, απέστειλε ο Δήμαρχος Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος επιστολή προς τον ΥπουργόΥποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοίδη καθώς και στον Δ/ντή Έργων Παραχώρησης κ. Καρνέση. Στην επιστολή αυτή επανέρχεται στο αίτημα το Δήμου, το έχει οποίο αποτυπωθεί και στην αρ. 155/2013 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης, η οποία έχει σταλεί στο Υπουργείο και στους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας τα κάτωθι:
Απαιτείται η ενεργοποίηση υφιστάμενης εισόδου – εξόδου στη θέση ΣΕΑ Αγίου Φλώρου, όπου υπάρχουν παράπλευροι δρόμοι που οδηγούν στην Βαλύρα και κατ’ επέκταση στην Αρχαία Μεσσήνη. Επίσης απαραίτητη είναι η τοποθέτηση ειδικών πληροφοριακών πινακίδων με επισήμανση της εξόδου προς Αρχαία Μεσσήνη μέσω Βαλύρας. Οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες στη νέα εθνική οδό Τριπόλεως – Καλαμάτας και αυτό γιατί οι επισκέπτες που κινούνται από Αθήνα προς Καλαμάτα θα πρέπει να φτάνουν στην έξοδο της Μεσσήνης για να επιστρέψουν πίσω προς Λάμπαινα και Αρχαία Μεσσήνη. Το αποτέλεσμα της υλοποίησης αυτών των παρεμβάσεων θα είναι η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για τους επισκέπτες μέσω μιας συντομότερης διαδρομής.

Διέσωσε την παράταξη του και κατεβαίνει Υποψήφιος Δήμαρχος

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

ΤΗΝ βιωσιμότητα της ανάγκης για κάθοδο στις εκλογές αλλά και σωτήρια επέμβαησ για την παράταξή του που έχει γράψει μια μεγάλη ιστορία στα αυτοδιοικητικά δρώμενα της Καλαμάτας κατάφερε ο Μπρεδήμας . Τελικά προχωρά και σε ένα κάλεσμα για μια νέα πορεία προς τους πολίτες του δήμου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας ο Θεόδωρος Μπρεδήμας. Ο κ. Μπρεδήμας ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για Δήμαρχος Καλαμάτας μπαίνοντας μπροστά για μια ακόμη φορά. Με συγκεκριμένο αυτοδιοικητικό λόγο και προτάσεις το έπραξε αυτό σήμερα, σημειώνοντας ότι δίνει νέο παρών δυναμικό και πως η παράταξή του δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από τη μάχη έχει βρει κι άλλους "στρατιώτες" για να υλοποιήσει το όραμά της απέναντι στα όσα κάποιοι θεώρησαν ότι μπορούσαν να είχαν οδηγήσει τα πράγματα. Ο κ. Μπρεδήμας παράλληλα επιτέθηκε στην σημερινή δημοτική αρχή ασκώντας για μια σειρά από λόγους σκληρή κριτική κάονοντας αναφορά για αυταρχικότητα και αποσπασματικές πολιτικές

Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας σε δημόσια διαβούλευση

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Σε Δημόσια διαβούλευση έθεσε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων την Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020.Σύμφωνα με τον Γ.Γ Επικοινωνιών κ. Μενέλαιο Δασκαλάκη "η δημόσια διαβούλευση έρχεται σε ένα αποφασιστικό σημείο των διαπραγματεύσεων για τις στρατηγικές και τα προγράμματα που εξυπηρετούν το αναπτυξιακό όραμα του νέου ΕΣΠΑ.Όπως τόνισε ο κ Δασκαλάκης η στρατηγική της χώρας, δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν εκτενούς συζήτησης με εταίρους από την αγορά και φορείς με γνώσεις και εμπειρία. "Η στρατηγική που θέτουμε σε διαβούλευση, δεν σχεδιάστηκε εν κενώ για μια άλλη χώρα. Αξιολογήθηκαν σοβαρά τα μαθήματα από την έως σήμερα εμπειρία και ελήφθησαν υπόψη οι τάσεις της τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών την επόμενη, τουλάχιστον επταετία, τις δρομολογημένες κρίσιμες ψηφιακές επενδύσεις και την ανάγκη να χτίσουμε πάνω σε αυτές, το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και την ανάγκη σύγκλισης των επενδύσεων σε λίγους, μετρήσιμους στόχους που εξυπηρετούν ένα ξεκάθαρο, κοινό όραμα καθώς και μια γρήγορα εξελισσόμενη πραγματικότητα που επιβάλει σε κάθε στρατηγική να είναι ανθεκτική και συνάμα, φιλόδοξα ρεαλιστική με βιώσιμα αποτελέσματα" ανέφερε χαρακτηριστικά. Η στρατηγική έχει επίκεντρο τον πολίτη και την επιχείρηση και σταματά η «από μέσα προς τα έξω» λογική σχεδιασμού της νέας γενιάς επενδύσεων.
Παράλληλα θέτει το ρόλο του κράτους ως διευκολυντή της αναπτυξιακής διαδικασίας. Το στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη επιδιώκει την ενεργοποίηση προσιτών, ποιοτικών και διαλειτουργικών υπηρεσιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίες ενεργοποιούνται και υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ. Προσβλέπει ακόμα στην αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από πολίτες, συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού, από επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας εξωστρεφείς πρωτοβουλίες, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης εγχώριας ψηφιακής προστιθέμενης αξίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην υγεία, στον τουρισμό, στο περιβάλλον.

Συντονισμένη δράση Νοσοκομείου και Κοινωνικού Ιατρείου Καλαμάτας

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , ,

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας κ.Γεώργιο Μπέζο και με την Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων δικτύου Ιατρείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Φεβρωνία Εξακουστίδου καθώς και τον Υπεύθυνο Ιατρό του Συλλόγου κ. Πουλόπουλο Αναστάσιο στο πλαίσιο της τακτικής και ουσιαστικής συνεργασίας που έχουν. Από την πλευρά του Νοσοκομείου στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου κ.Νικολέτα Αποστολοπούλου, η Διοικητική Διευθύντρια της Ν.Μ.Καλαμάτας κ.Γεωργία Λιακέα και η Πρόεδρος του Συλλόγου Νοσηλευτριών Νομού Μεσσηνίας κ. Έφη Καμπουγέρη καθώς και οι εθελόντριες του Δικτύου κ.Ροβολή Ειρήνη και κ.Τσίμπου Χρυσάνθη.
Κυρίαρχο θέμα της συζήτησης αποτέλεσε το μεγάλο κοινωνικό θέμα που έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και κατά επέκταση στο Νομό μας με τους ανασφάλιστους πολίτες, λόγω της κρίσης και της ανεργίας, που έχει ως συνέπεια να στερούνται βασικών υγειονομικών υπηρεσιών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αποτέλεσε κοινή πεποίθηση και των δύο πλευρών ότι είναι χρέος ΟΛΩΝ ΜΑΣ να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να μην «επιτρέψουμε» να κινδυνεύσει η ζωή οποιουδήποτε συνανθρώπου μας, λόγω αυτού του γεγονότος. Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς προέχει πάντα ο σεβασμός της ανθρώπινης ύπαρξης. Σε αυτή την κατεύθυνση αποφασίστηκε να υπάρξει κοινή και συντονισμένη δράση.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , , ,

Aλλαγές και ως προς το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σήεμερα στη Βουλή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι μέχρι τον Ιούλιο θα έχει αποφασιστεί από τον υπουργό Ανάπτυξης, κατόπιν διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, ποιες θα είναι οι τρεις τουριστικές περιοχές στις οποίες θα δοθεί η δυνατότητα τα καταστήματα (μικρά και μεγάλα) να είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές του έτους, ανεξάρτητα από την απόφαση που έχουν λάβει οι περιφερειάρχες. Επίσης, όσον αφορά τα μαγαζιά, καταργείται η απαγόρευση διενέργειας εκπτώσεων και προσφορών στα καταστήματα στοκ και outlet

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , ,

Μια ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ασφαλής χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Απριλίου και ώρα 19.00 στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η δρ. Βερόνικα Σαμαρά, συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, επικεφαλής της Δράσης Ενημέρωσης www.saferinternet.gr. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Μεθοδικά η κατασκευή πεζοδρομίων στο Ασπρόχωμα

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 | Posted in , , , ,

Εξακολουθούν οι εργασίες για την κατασκευή πεζοδρομίων στο Ασπρόχωμα και τα συνεργεία εργάζονται αυτή την περίοδο στη δυτική πλευρά του (παλιού) εθνικού δρόμου. Πεζοδρόμια θα κατασκευασθούν από τον κόμβο Ζαφείρη μέχρι τον κόμβο προς Μεσσήνη, ενώ στις εργασίες περιλαμβάνεται και η δημιουργία νησίδας έξω από το ΤΕΙ. Στο νότιο τμήμα το μέσο πλάτος του πεζοδρομίου θα είναι 3 μέτρα και στο βόρειο λίγο μικρότερο Θα κατασκευασθούν πεζοδρόμια συνολικού μήκους 1.500 μέτρων περίπου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έκανε ιατρικές εξετάσεις σε 1.433 παιδιά

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Από τις αρχές του 2014, το κινητό πολυϊατρείο «Ιπποκράτης» με την υποστήριξη της Johnson & Johnson, βρέθηκε στην Πάτρα, τον Πύργο, την Μεσσήνη, την Καλαμάτα, το Γύθειο, το Αιγάλεω, το Δήμο Πύλης (Τρίκαλα) όπου πραγματοποίησε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε 1.433 παιδιά. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση - δελτίο Τύπου που εστάλη στα Μέσα ενημέρωσης, η κινητή Οδοντιατρική Μονάδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρέθηκε στα Εξάρχεια, στη Σκύρο και στο Μαρούσι πραγματοποιώντας οδοντιατρικές εξετάσεις σε 2.690 παιδιά του Δήμου.
Επίσης, η κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέφθηκε τα Εξάρχεια πραγματοποιώντας οφθαλμολογικές εξετάσεις και την Σαντορίνη όπου πραγματοποίησε οφθαλμολογικές κι οδοντιατρικές εξετάσεις καθώς και δερματικά τεστ σε τρόφιμα και αλλεργιογόνα σε 308 παιδιά. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, υλοποιεί προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής από το 2002, όπου έως και το 2013 έχουν συνολικά εξεταστεί 41.852 παιδιά σε όλη τη χώρα. Κινητήριος δύναμη και της φετινής διαδρομής του «Ιπποκράτη» είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust. Χάρη στην οικονομική ενίσχυση του οργανισμού διασφαλίσθηκαν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος του 2014 - 2015 για τον «Ιπποκράτη» και την παροχή των πολύτιμων υπηρεσιών του στα παιδιά.

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΛΕΥΡΑ

Posted by OMAΔΑ UNWIRED | | Posted in , , , , ,

Με συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια αλ­λά­ξα­με την ει­κό­να της Μεσ­ση­νί­ας,τό­νι­σε ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς, κά­νον­τας τον α­πο­λο­γι­σμό του για ό­σα έρ­γα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν κα­τά την διά­ρκεια της θη­τεί­ας του. Στα έρ­γα που α­να­φέρ­θη­κε ο κ. Α­λευ­ράς εί­ναι τα ε­ξής:


Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (ΣΕ €)ΠΙΣΤΩΣΗ (ΣΕ €)ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ /   ΕΚΠΤΩΣΗ%ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΣΕ   €)ΑΝΑΔΟΧΟΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΣΕ   €)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12345678910
1OΔΟΓΕΦΥΡΑ   ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΜΟΛΥΒΙΑΤΗ1.400.000,0037.92%869.120,00Κ/Ξ   ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝΝ-ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ   ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
2ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΔΕ/ 121.500.000,0011,00%1.335.000,00ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡ.ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
3ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΔΕ/ 121.500.000,00ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡ.ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
4ΒΕΛΤΙΩΣΗ   9ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ(ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣΠ.Δ.Ε2.300.000,00ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Α.Τ.Ε.ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
5ΔΡΟΜΟΣ   ΑΥΛΩΝΑ-ΠΤΕΡΗ -ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΚΑΡΥΕΣ-ΕΛΑΙΑ (Β’ ΦΑΣΗ)Π.Δ.Ε950.000,005.43%900.074,26Κ/Ξ   ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Π- ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓ.ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
6ΒΕΛΤΙΩΣΗ   – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82ΗΣ Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)ΚΑΠ/12400.000,0041.53%251.955,88ΑΦΟΙ Β. ΚΑΚΑΛΕΚΚΑ   Ο.Ε.ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
7ΒΕΛΤΙΩΣΗ   ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 22Η ΕΩΣ ΘΕΣΗ 0+200 (ΠΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ) – ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΚΑΠ/12500.000,00ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝ.ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
8ΒΕΛΤΙΩΣΗ   19ης Ε.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ-ΠΛΑΤΗΚΑΠ  /1290.000,0029.31%63.621,00ΜΠΟΥΡΑΣ   Ι.ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
9ΒΕΛΤΙΩΣΗ   –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ης Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ-ΑΓ.    ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Β΄ΦΑΣΗ 2012)»ΚΑΠ   /12200.000,0034,00%132.000,00ΡΕΝΕΣΗΣ   ΠΕΤ.ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
10ΒΕΛΤΙΩΣΗ   –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ης Επ. Ο. (ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ-ΣΤΟΥΠΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)ΚΑΠ/12200.000,007,00%187.751,70ΑΦΟΙ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.170.638,34ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
12ΕΠΕΝΔΥΣΗ   ΠΡΑΝΩΝ 82ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ2012  ΕΠΟ   02600029500.000,0055,02%224.909,62NAQUATECΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ   ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
13ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ   ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ης Επ. ΟΔΟΥ Π..Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣΑΕΠ 026 (ΤΡΟΠ 1)230.000,00NAQUATECΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ   ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
14ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΖΗΜΙΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ   ΤΑΥΓΕΤΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)ΣΑΕΠ 426600.000,00Κ/Ξ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ   ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
15BEΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  9ης ΕΠ.ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΚΟΡΩΝΗ)ΚΑΠ 2012400.000,00ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
16BEΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  82ης Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΠΥΛΟΣ)ΚΑΠ 2012150.000,00ΣΑΜΠΑΤΗΣΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ   ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
17BEΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   13ης Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟ-ΦΑΛΑΝΘΗ –ΧΩΜΑΤΕΡΟ-ΚΑΠΛΑΝΙ-ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ-ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ)ΚΑΠ 2012100.000,00ΣΑΜΠΑΤΗΣΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ   ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
18BEΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   15ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ)ΚΑΠ 2012480.000,00ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΕΚΑΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
19ΒΕΛΤΙΩΣΗ   – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 17ης Επ. ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΚΑΠ 2012100.000,00ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΠ/2013
20ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΧΩΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)Πρόστιμα 201140.000,00ΤΣΑΠΟΓΑΣΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
21ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ «ΚΑΛΑΜΑΚΙ »  Δ.Δ. ΣΙΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣΚΑΕ   Εσόδων 4219 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές25.000,00ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
22ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΣΤΟ ΑΝΩ ΨΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣΠρόστιμα   201268.600,00ΘΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 1-4-2014
23ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ-ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΙΚΑΠ 2012100.000,00ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
24ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚΑΠ 2011250.000,00ΜΑΙΔΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
25ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ   (ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ) ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑΣΤΟ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚΑΠ 2011350.000,00ΤΣΙΓΚΑΚΗΣΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
26ΒΕΛΤΙΩΣΗ   -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 22ης Επ.Ο.  (ΣΕΛΛΑ-ΔΙΟΔΙΑ)ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ600.000,00ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
27ΒΕΛΤΙΩΣΗ   -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ης Επ.Ο.  (ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΥΡΑ   -ΜΕΛΙΓΑΛΑ)ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ450.000,00ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤ.ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
28ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   36ης Επ.Ο. ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ -ΑΛΤΟΜΙΡΑ (ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ400.000,00ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
29ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   7ης Επ.Ο.  (ΤΜΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ-ΔΙΜΑΝΔΡΑ)ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ300.000,00ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
30ΒΕΛΤΙΩΣΗ   ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΔΩΡΙΟΥΜΟΛΥΒΙΑΤΗ600.000,00ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤ.ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
31ΒΕΛΤΙΩΣΗ   – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 33ης   ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ MΗΛΕΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣΚΑΠ 20% Περιφ. Πελ/σου240.000,0026,50%ΡΕΝΕΣΗΣΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ
32ΙΣΟΠΕΔΟΣ   ΚΟΜΒΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΠΙΝ/ΕΣΠΑ850.000,008,92%Κ/Ξ   Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ.ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ
33ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ   ΧΡΑΝΟΙ-ΑΓΝΑΝΤΙΟΠ.Δ. Ε (ΚΑΠ 2012)200.000,0012,00%ΤΣΟΥΣΗΣΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ
34ΣΤΗΘΑΙΑ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣΑΕΠ 026 του Π.Δ.Ε 2013500.000,00ΘΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 1-4-2014
35ΣΤΗΘΑΙΑ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣΑΕΠ 026 του Π.Δ.Ε 2013500.000,00ΘΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 8-4-2014
36ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   –ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ   ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣΑΕΠ 026 του Π.Δ.Ε 2013600.000,00ΘΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 15-4-2014
37ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   –ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ   ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣΑΕΠ 026 του Π.Δ.Ε 2013400.000,00ΘΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 29-4-2014
ΣΥΝΟΛΟ18.273.600,00
Β:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ   ΕΡΓΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (ΣΕ €)ΠΙΣΤΩΣΗ   (ΣΕ €)ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ   / ΕΚΠΤΩΣΗ%ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ   (ΣΕ €)ΑΝΑΔΟΧΟΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ   (ΣΕ €)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12345678910
1ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ   ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 9η Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ-ΚΟΡΩΝΗ)ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ620.000,00ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΚΑ   Ο.Ε.ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
2ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΑΡΙΑΣ   ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ)ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ250.000,0014,00%214.999,99ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡ.ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
3ΤΑΦΡΟΣ   ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥΜΟΛΥΒΙΑΤΗ200.000,0050,02%99.960,00Ι.   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
4ΠΙΛΟΤΙΚΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ   ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΕΟΧ1.460.000,006,28%1.368.313,57ΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝ.ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
5ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΔΩΡΙΟΥ-ΨΑΡΙΟΥΠ.Δ.Ε/  ΚΑΠ100.000,0013,00%87.000,00Κ/Ξ   ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΞΥΔΕΑΣ ΗΛΙΑΣΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ   ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
6ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΕΡΓΑ , ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ    ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΠΟΛΙΑΝΗΣ,  ΣΕΛΛΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ.
Ι.Π.120.000,0012,00%105.600,00ΚΑΡΑΛΕΚΑΣΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ   ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
7ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ   ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΚΑΠ 20% Περιφ. Πελ/σου240.000,00ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ2.750.000,00
Γ: ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ   ΕΡΓΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (ΣΕ €)ΠΙΣΤΩΣΗ   (ΣΕ €)ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ   / ΕΚΠΤΩΣΗ%ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ   (ΣΕ €)ΑΝΑΔΟΧΟΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ   (ΣΕ €)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12345678910
1ΒΕΛΤΙΩΣΗ   ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ    ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣΕΣΠΑ230.00041.04%138.821Κ/Ξ ΜΕΓΓΟΣ-ΠΑΠΟΥΤΕΣΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
2ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΟΣΚ404.80055.08%184.854Κ.Τ.Σ. Ε.Π.Ε.ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
3ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ    ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΘΩΝΗ  ΤΟΥ Δ. ΠΥΛΟΥ   –ΝΕΣΤΟΡΟΣΕΣΠΑ270.000,00ΙΚΤΙΝΟΣΥΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
5ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ   –ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ  Τ. Δ.  ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣΠράσινο   Ταμείο και Προστιμα 2011153.000,00ΙΚΤΙΝΟΣΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
6ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-   ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΠ.Δ.Ε340.000,00ΜΕΓΓΟΣΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
7ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ   ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝΕΣΠΑ2.700.000,0052,21%LATERN   CONSTRUCTION COMPANY S.A.ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
8ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ    ΥΓΕΙΑΣ  ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Δ.   ΠΥΛΟΥ –ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΕΣΠΑ270.000,00ΕΝΣΤΑΣΗΥΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
9ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ   ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ   ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΕΣΠΑ1.250.000,00ΥΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
10ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ   ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥΕΣΠΑ307.000,00ΣΚΡΙΒΑΝΟΣΥΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
11ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ   Ι.Ν. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣΥ.Α.Σ/Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.39.000,00ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ6.163.800,00
Δ: ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ   ΕΡΓΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (ΣΕ €)ΠΙΣΤΩΣΗ   (ΣΕ €)ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ   / ΕΚΠΤΩΣΗ%ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ   (ΣΕ €)ΑΝΑΔΟΧΟΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ   (ΣΕ €)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12345678910
1ΕΡΓΑ   ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ
ΕΣΠΑ4.850.000,0032.94%2.644.083,66SICAP A.E.814.012,86ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
2ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΡΩΝΗΣΕΣΠΑ1.100.000,00Κ/ΞΙΑ Κ/Χ. ΑΤΕΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
3ΕΡΓΑ   ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Μ.   ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ:ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ &ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΟΥΕΣΠΑ4.920.000,00ΘΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 6-5-2014
4ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΕΣΠΑ8.000.000,00
18.870.000,00

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ LIVE

FREE RADIO LIVE

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ- ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ 87 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα με την μοναδική ιστορική και κοινωνική της υπόσταση.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ E-MEDIA

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
kalamatanews1@gmail.com

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

    ΑΡΧΕΙΟ